İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (16) PDF 
Salı, 12 Mayıs 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (16)

(...dünden devam)

Hz. Alî'nin fazileti

Ahmed bn Hanbel, İsmâîl el-Kādî, Nesâî ve Neysabûrî demişler ki: Alî hakkında Hz. Peygamber’in söylediği övgüler baş­ka hiçbir sahabî hakkında söylenmemiştir. Herhalde bunun sebebi onun son halife olma­sından, zamanında çok olayların çıkma­sından ve ona karşı vuku bulan kıyamlardan kaynaklanmış olabilir. Aleyhinde yapılan propagandalara karşılık sahabîler onu savunma konusunda Hz. Peygam­ber'in, Alî'yi öven sözlerini nakletmişlerdir. Yoksa her dört Halife için de övgüler vardır (Fethu'l-Bârî: 7/71).

Hz. Peygamberin övgü

Ebu Hüreyre'den: "Allah'ın Elçisi Hira'da Kendisi, Ebubekir, Ömer, Osman, Alî, Talha ve Zübeyr hep birlikte idiler. Kaya sallanmaya başladı. Resulullah buyurdu ki: 'Sakin ol, senin üzerinde bir peygamber yahut bir sıddîk yahut bir şehîd vardır'." (Fethu’l-Bârî: s. 7/117)

Peygamber zevcesi Ümmü Seleme’nin anlatımına göre, Hz Peygamber şöyle demiş: "Alî'ye söven bana sövmüş olur." (Fethu’l-Bârî: 7/121)

Alî, Allah'ın Kitabı, Elçisinin Sünneti yolunda kahraman bir komutandı. Onun çok yüksek sıfat ve meziyetleri vardı. En bariz vasıflarından bazıları: sağlam inancı, mürüvveti, mertliği, zühdü, fedakârlığı, yardımcılarını iyi seçmesi, alçakgönüllülüğü, hilmi, sabrı, alicenaplığı, hikmeti, güçlü iradesi, adaleti, öğretim gücü, komutanlarını yetiştirmesi ve benzeri birçok yüksek sıfat ve meziyeti idi. Mekke döneminde Peygamber'in hep yanında olduğu gibi Medîne döneminde de gazalarda daima Resu­lullah'ın yanında çarpışmıştır.

Hz. Alî'nin hikmetli sözleri

Üstün bir zekâya, güçlü bir mantığa, tertemiz bir kalbe sahibolan Hz. Alî'nin dillere destan hikmetli sözleri vardır. Bunlardan birkaçını sunalım:

1- "Gece namazı, gündüze paha ve değer katar. Yüce Allah: 'Gecelerini Rablerine secde ederek, Onun dîvânında durarak geçirirler.' (Furkan: 64) buyurmuştur. Hz. Alî, gece namazı için: "Mü'min'in nuru, gece ibadetinden gelir." demiştir (en-Nesru'l-âlî. Menhecu Alî bn Ebî Talib'den nakil, s. 276).

2- "Dinin salahı vera'(takva)dandır; bozukluğu ise tamahtan" (Aynı),

3- "İlmiyle âmil olana (bilgisine uygun hareket edene) ne mutlu!" (Aynı kaynak, s. 277)

4- "Fırsat, bulut gibi geçip gider." (Aynı)

5- "Tokluk kalbi karartır." (Aynı eser, s. 278)

6- "Şeref kök ve soyla değil, erdem ve edeple olur." (Seâlibî, el-İ'caz ve'l-Îcaz, s. 30, Menhecu Alî bn Ebî Talib'den nakil, s. 226)

7- "Ahlâk güzelliği, fizik güzelliğinden daha değerledir." (en-Nesru'l-âlî; Menhecu Alî bn Ebî Talib'den nakil, s. 228)

8- "Güzel huylulukta rızık hazineleri vardır (hoşgörülü, güzel huylu olanın rızkı bol olur)." (Aynı)

9- "En güzel hazine, iyilik yapmaktır." (Ya'kubî, Târîḫ: 2/210, Menhecu Alî bn Ebî Talib'den nakil, s. 230)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş