ZİNA VE LİVÂTA HAKKINDA KUR’ÂN’IN HÜKMÜ (2) PDF 
Perşembe, 30 Nisan 2020 00:00

ZİNA VE LİVÂTA HAKKINDA KUR’ÂN’IN HÜKMÜ (2)

(...dünden devam)

Fuhuş

Fuhuş fâhişe: çok çirkin iş ve söz demektir. Her türlü çirkin ve aşırı eyleme fuhuş denilir ise de özellikle fuhuş gayri meşru cinsel ilişkinin adı olmuştur. Karşıt cinsel arasındaki gayri meşru ilişkiye zinâ, hemcinsler arasındaki gayri meşru ilişkiye de livâta (şimdiki tabiriyle eşcinsellik) denilir. Her ikisi de Kur’ân’da şiddetle yasaklanmıştır. Şimdi bu iki fuhuş eylemi hakkındaki Kur’ân’ın hükmünü açıklayalım:

A-ZİNÂ

Kur’ân zinanın aşırı edepsizlik olduğunu ve Allah’ın gazabına sebebolacağını bildirmekte ve zinaya yaklaşmayı şiddetle yasaklamaktadır:Zinâya yaklaşmayın, çünkü o, açık bir kötülüktür, çok kötü bir yoldur!" (İsrâ: 50/32) âyetinde mü’minlere zinâya yaklaşmamaları, zîrâ zinânın, fuhuş (çirkin, aşırı günâh) ve kötü bir yol olduğu vurgulanır.

Zinâ eylemi, bütün İlâhî dinlerin yasakladığı, şirke eş ağır suçlardandır. Kur’ân-ı Kerîm, zinâyı Allah’a ortak koşma ile birlikte anmıştır:

"Rahman'ın kulları, Allah ile beraber başka tanrıya yalvarmazlar. Allah’ın harâm ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zinâ etmezler. Kim bunları yaparsa cezâsını bulur." (Furkān: 42/68)

Âyette halis kulların, Allah’ın yanında başka bir tanrıya yalvarmayacakları, Allah’ın yasakladığı cana kıymayacakları ve zinâ etmeyecekleri vurgulanır. Demek ki Allah’a ortak koşmak (şirk), haksız yere adam öldürmek ve zinâ etmek aynı derecede ağır suçlardır, Allah’a tapan halis kulların yapmayacakları işlerdir.

Nur Suresinin 1'nci âyetinde zina eden kadın ve erkeğe toplum önünde yüzer sopa vurulmasını emredilmektedir.

B- Livâta:

Livâta denilen eşcinselliğe gelince bu konuda Kur'ân şöyle buyurur:

“Gönderdiğimiz Lût, kavmine dedi ki: ‘Siz, sizden önce dünyalarda hiç kimsenin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz, kadınları bırakıp erkeklere şehvetle gidiyorsunuz ha! Doğrusu siz, israfçı (aşırı) bir kavimsiniz’!” (A‘râf: 80-81)

“Gönderdiğimiz Lût, kavmine dedi ki: ‘Siz göre göre o aşırı kötülüğü yapıyorsunuz ha?! Siz, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten câhil bir toplumsunuz’." (Neml: 54-55),

“Kavmine dedi ki: ‘Siz, sizden önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşa gidiyorsunuz’." (Ankebût: 28)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş