İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (10) PDF 
Çarşamba, 06 Mayıs 2020 00:00

İSLÂM TARİHİNDEN YAPRAKLAR (10)

(...dünden devam)

Abdurrahman Medîne’ye hicretinde Sa’d bn Malik’in evinde kalmıştı. Sa’d ona: “İşte malım budur. Ben bunu aramızda paylaştıracağım. İki karım var. Birini boşayıp sana vereceğim” dedi. Abdurrahman: “Allah malını ve zevceni sana mübarek eylesin. Fakat sabahleyin bana çarşıyı göster” dedi. Sa’d’ın çarşıya götürdüğü Abdurrahman ticarete başladı. Git gide kazancı arttı. O kadar ki vefatı sırasında Müslümanların en zengini olmuştu. İşte güvenilirliğinden ötürüdür ki hilafete aday göste­rilmiştir.

Talha bn Ubeydullah

Talha bn Ubeydullah ise Ebubekir gibi Teym Oğullarındandı. Soyu: Mürre oğlu, Teym oğlu, Ka’b oğlu, Amr oğlu, Osman oğlu Talha’dır. Annesi ise Ammar Hadramî’nin kızı Ümmü’s-Sa’be’dir. Onun soyu da şöyledir: Kilâboğlu, Kusay oğlu, Vehb oğlu, Vehb kızı Âtike kızı Ümmü’s-Sa’be Âişe.

Talha da tüccar idi. Kışları Yemen’e, yazları Şam’a ticari seferler yapardı. Kureyşin filozof­la­rından sayılan Talha, gayet yiğit ve cömert bir insandı. Hz. Muhammed (selam ona) Peygamber olunca o da Ebu­bekir’in çağrısıyla Peygamber’e gidip Müslüman olmuştu. Bir gün Şam’dan dönünce Resulullah’a varıp Medine halkının kendilerine hicret etmesini beklediklerini söyledi. Hicretten sonra başlayan savaşlarda Talha da savaşa katılanların öncülerinden olmuştur. Allah Resulü onu Bedir Seferinden önce Ebu Süfyan komutasındaki ticaret kervanından haber getirmek üzere görevlendirmişti. Uhud Savaşında yaralanmış olan Resulullah’ı en güçlü biçimde savunan Talha idi. Bu savunma sırasında aldığı kılıç darbesi, neredeyse hayatına mal olacaktı. Tebuk Seferinden sonra Allah Resulü ona, münafıkların sığınma evi yaptıkları Yahudi Süveylim’in evini yakmasını emretmiştir.

Peygamber’in vefatından sonra Talha, Ali bn Ebu Talib ve Zübeyr bn Avvam ile birlikte Fatıma’ın evinde toplanmış, Benu Saide gölgeliğinde toplanmış olan Ebubekir, Ömer ve Ebu Ubeyde’nin cemaatine katılmamıştı. Ama Ebubekir’i bey’at tamamlandıktan sonra Talha da Alî ve Zübeyr ile mürtetlere karşı Medine’yi bekleyip korumakla görevli idiler. Ebubekir onu, Ömer’i Alîyi, Abdurrahman bn Avf’ı ve benzeri ilk sahabileri danışmanı yapmıştı. Ebubekir’in, Ömer’i yerine bırakmasına ilk itiraz edende Talha olmuştur. Kendisine: “Sen insanların başına Ömer’i bıraktın. Sen Ömer’in huyunu en iyi bilensin. Halkın Ömer’den ne çektiğini bilirsin. Şimdi Rabbine kavuştuğunda ne cevap vereceksin?” demişti. Talha’nın bu sözüne kızan Ebubekir Talha’ya bağırarak şöyle demişti: “Beni Allah ile mi korkutuyorsun? Rabbime kavuştuğumda bana sorarsa derim ki senin halkının üzerine onların en hayırlısını bıraktım, derim” (Taberî, 2/621, İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fî’t-Târîh, 2/163).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş