EVLENME (12) PDF 
Çarşamba, 25 Mart 2020 00:00

EVLENME (12)

(...dünden devam)

Kitap ehlini müşriklerle bir tutmak doğru değildir. Kitap ehliyle evlenen sahâbîler olmuş, diğer sahâbîler buna itiraz etmemişlerdir. Meselâ Hz. Osman, mevcut hanımlarının üzerine, Kelb kabîlesinden Hıristiyan Ferâfisa kızı Nâile ile evlendiği gibi, Talha ibn Ubeydullah da, Şamlı bir Yahûdî kadınla evlenmiş, Azerbaycan fâtihi Huzeyfe ibn el-Yemân da bir Yahûdî kadınla evlenmişlerdir (Cassâs, Ebûbekr Muhammed ibn Ahmed er-Râzî, Ahkâmu’l-Kur’ân: 2/16, Beyrut: 1985). Bu durum, Kitap ehli kadınlarla evlenmenin caiz olduğu konusunda ashâbın icmâ‘ı (oybirliği) demektir.

Komutan olan Huzeyfe'nin, bir Yahûdî kadınla evlenmesi üzerine, Hz. Ömer'in, ken­disine bu kadını boşamasını yazdığı, Huzeyfe'nin: "Bunu harâm mı sanıyorsun?" sorusu üzerine Hz. Ömer'in: "Hayır ama yabancı kadınlarla evlenmenin yaygınlaşıp Müslüman kadın­lara rağbet edilmeyeceğinden korkuyorum" dediği anlatılmaktadır. Câbir’in de: "Biz Kitap ehlinin kadınlarıyla evleniriz ama onlar bizim kadınlarımızla evlenemezler" dediği, Hz. Ömer'in de benzeri bir söz söylediği rivâyet edilmiştir (İbn Kesîr, Tefsîr: 1/257; Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb: 2/225-228; Taberî, Câmi‘u'l-beyân: 2/378; Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’ân: 2/16).

Mâide 110/5. âyet Kitap ehli kadınlarla evlenmeğe müsâade etmiştir ama Müslü­manların, Kitap ehli erkeklere kız vermeleri hususunda bir açıklama yapmamıştır. Câbir'in, biraz önce kaydettiğimiz sözü de Müslüman kadınların Müslüman olmayanlarla evlene­meyeceğini gösterir. Fakat bu konuda Kur’ân’da açık bir delil yoktur. Hz. Ömer, toplumu bozar, Müslüman kadınlar ihmal edilip başka kadınlarla evlenme eğilimi yayılır endîşesiyle Kitap ehli kadınlarla evlenmeyi dahi hoş karşılamamıştır (İbn Kesîr, Tefsîr: 1/257; Taberî, Câmi‘u'l-beyan: 2/378; Kurtubî, el-Câmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân: 3/68).

Kur’ân’da kesin delil bulunmamakla beraber Müslüman kız veya kadınların gayri Müslim erkeklerle evlenemeyecekleri, İslâm âlimlerinin egemen görüşüdür.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş