ŞU RİVAYETLER DOĞRU MU? PDF 
Cumartesi, 08 Şubat 2020 00:00

ŞU RİVAYETLER DOĞRU MU?

Sayın Ateş, bazı kaynaklarda Hz. Muhammed'in söylediği belirtilen "Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır." ile "Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır." hadisleri doğru mudur?... Saygılarımla....

Cevap: Çeşitli Hadis kaynaklarında bulunan birinci Hadis doğrudur. Ancak Hadisin söyleniş şartını ve zamanını iyi okuyacaksınız ki Peygamberimizin neden öyle söylediği anlaşılsın. Yalın olarak okumak insanı yanıltır. Sa’d ibn Ebî Vak-kas’ın anlatımına göre Hz. Peygamber: “Ali’nin üç özelliği vardır ki onların sadece birinin bende olmasını, kırmızı develere sahibolmaktan daha çok isterim.”, “Harun’un Musa yanındaki yeri ne ise Ali’nin de benim yanımdaki yeri odur.” buyurmuş ve birkaç komutan değişmesine rağmen Hayber’in bir türlü fethedilememesi üzerine Peygamberimiz: “Bu bayrağı yarın öyle bir adama vereceğim ki Allah’ı ve Resulünü sever!” demiş, bayrağı Ali’ye vermiş ve onun eliyle kalelerin fethi nasib olmkuştur. Yine Ali için: “Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsı(efendisi)r.” buyurmuştur. (İbn Hanbel, Beyhakî, Berâ ibn Âzib’den; Tirmizî, Nesâî, Zeyd ibn Erkam’dan: Kenz: 11/602, h. 32904. Bu hadis birçok Hadis mecmuasında vardır.)

Hâkim'in Müstedrek'inde, Taberânî'nin, El-Mu’cemu’l-Kebîr: 65/11'de Abdullah ibn Abbas'tan çıkardıkları ikinci hadis üzerinde çok tartışma var. Dârekutnî böyle bir hadis olmadığını, Tirmizî bu sözün “münker” olduğunu, Buhârî ise bunun doğru olan hiçbir yönünün bulunmadığını, Yahya ibn Maîn uydurma olduğunu söylemişlerdir. Gerçi Hâkim senedinin sağlam olduğunu söylemiş ise de genelde Hadisçiler uydurma olduğu kanısındadırlar. (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ: 1/203-204). Ben de ikinci rivayetin doğru olduğu kanısında değilim.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş