ALLAH’IN RAHMETİ BÜTÜN YARATIKLARI KAPSAR (3) PDF 
Çarşamba, 20 Kasım 2019 00:00

ALLAH’IN RAHMETİ BÜTÜN YARATIKLARI KAPSAR (3)

(...dünden devam)

Gazâlî’nin, Feysalu’t-Tefrika’da belirttiğine göre Hz. Muham­med’e inanmayanlar üç sınıfa ayrılır:

1) Hz. Muhammed’den ön­ceki fetret dönemi insanları, onun dâvetinden sorumlu değillerdir;

2) Hz. Muhammed’e yetişip onu gören, dâvetini dinleyip kanıtlarını anladığı halde inadından ötürü kabul etmeyenler sorumludur.

3) Ama üçüncü grup Hz. Muhammed’i görmeyen, onun mesajını okuyup anlamayan, sadece onun aleyhinde söylenen yalanları duyup bununla şartlanmış olan kimselerdir. Bunların, sadece Peygamber’in ismini duymuş olmaları kendilerini sorumlu kılmaz. Çünkü bunlar Peygamberi duymuş olsalar bile kendilerini onun mesajına çekecek üslûp ve kanıtlarla değil, onun mesajından ürkütecek biçimde duymuşlardır. Gazâlî bu sınıf hakkında şöyle diyor: “Bana göre bu adamlar, birinci gruptan (Peygamber’den önceki dönem insanlarından) sayılırlar. Hattâ bunlar, onlardan daha da mazurdurlar. Çünkü birinci grup Hz. Muhammed’in ismini hiç duymamışlarsa da onun niteliklerini ters gösteren, sıfatlarını değiştiren olumsuz sözler de duymamış ve böyle sözlerle şartlanmamışlardır. Bunlar ise onun güzel niteliklerini hiç duymamış, hep niteliklerini değiştiren iftirâlar duymuşlardır. Bu tür duyum, onların araştırma arzusunu depreştirmez.”

Din bir kültürdür. İnsanlar kolay kolay kültürlerini, kimliklerini bırakamazlar. Artık bugün, bir milletin toplu olarak aslında kimliğini oluşturan dinini tamamen bırakıp İslâm’a geçmesi, arzu edilse de ütopya kalır. Öyle ise tam Kur’ân’ın dediği gibi her din mensubu birbirine düşmanlık yerine Allah’ın birliği ve âhiret sorumluluğu inancında birleşip dost olmalıyız. Kültürlerin ve dillerin ayrılığı aslında zenginliktir. İnsanlar karşılıklı olarak birbirlerinin inançlarına saygı gösterirlerse kavga kalkar, dostluk olur. Yunus’un deyişiyle “Gelin birlik olalım, bu dünya hepimize yeter!”

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş