HİLÂL NEDEN VE NASIL İSLÂM’IN SİMGESİ OLDU? PDF 
Cumartesi, 14 Eylül 2019 00:00

HİLÂL NEDEN VE NASIL İSLÂM’IN SİMGESİ OLDU?

Sayın Hocam her İlahi Dini simgeleyen bir simgesi vardır: Hıristiyanları hac, Yahudileri İsrail yıldızı, Müslümanları hilâl. Benim öğrenmek istediğim hilâlin neden İslam’ı simgelediği? Ne oldu da hilâl İslam'ı simgelemeye başladı, buna kim karar verdi?

Cevap: Hz. Peygamber döneminde hilâl’e dini bir hüviyet veril­memiştir. Çünkü İs­lâm’da inanç tamamen soyuttur, sembollere maddi şekillere dökülmemiştir. Bakara: 92/189. âyette hilâller'in, insanların vakitleri ve hac zamanlarını bilmelerini sağladığı belirtilmektedir…

İbn Hacer’in saptadığı bir rivayete göre Hz. Peygamber, kabilesinin elçisi sıfatıyla Medine’ye gelen Sa’d ibn Malik’e, kavmine götürmesi için üzerinde hilâl bulunan siyah bir bayrak vermiştir (el-İsâbe: 2/32)

Hilâl motifinin bir sembol olarak VII. yy’ıldan itibaren İslâm dünyasında kul­lanıldığı görülmektedir. XI. yy’ılda Papa Gregorius’un, 1082’de Roma Germen İmpa­ratoru IV. Heinrich’e karşı gönderdiği askerler arasında, göğüslerinde altın hilâller taşıyan Sicilyalı Müslüman askerler de vardı.

Alpaslan 1064’te Ani’yi fethedince camiye çevrilen katedralin kubbesindeki büyük haç indirilip yerine Ahlat’tan getirtilen büyük bir hilâl konulmuştur.

Salahaddîn-i Eyyûbî, Kudüs’ü haçlıların elinden geri aldığı zaman (583/1187), Kubbetu’s-sahra üzerine yerleştirilmiş bulunan haçı indirip yerine hilâl şeklinde bir alem koydurtmuştur (Bkz. Diy. Vakfı İA. 18/13-15).

Çeşitli eski kültürlerde yer almış bulunan Hilâl, Türkler nezdinde İslâmî bir simge olarak kabul edilmiş, minarelerin alemine hilâl takılmıştır. Türk bayraklarında hilâl vardır. Ama Arap bayraklarında hilâl yoktur. Hilâl, daha çok Türklerin etkisinde olan ülkelerin bayrağında mevcuttur…

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş