KUR’ÂN’DA NAMAZIN KAÇ REK’AT OLDUĞU ANLATIL­MIŞ MIDIR? PDF 
Çarşamba, 04 Eylül 2019 00:00

KUR’ÂN’DA NAMAZIN KAÇ REK’AT OLDUĞU ANLATIL­MIŞ MIDIR?

Cevap: Evet bu da anlatılmıştır. Savaş durumunda, cep-hede toplu namaz durumunu anlatan Nisa 102’nci âyette şöyle buyurulmaktadır:“Sen de içlerinde bulunup onlara na­mazı başlattığın za­man onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun ve silâh­larını da yanlarına alsınlar. (Namazda olanlar), secde edince ar­kanıza geçsinler; bu kez na­maz kılmayan öteki bölük gelsin, seninle be­raber namaz kılsınlar, ko­runma (tedbir)lerini ve sil­âh­larını da alsınlar. İnkâr edenler istediler ki siz silâhlarınızdan ve eşyanız­dan gaflet et­seniz de birden üzerinize bir baskın yapsa­lar. Yağmurdan zah­met çekerseniz, ya da hasta olursanız, silâhlarınızı bırakmanızda size bir gü­nâh yoktur. Ama korunma tedbiri­nizi alın (uyanık bulu­nun). Allâh, kâfirlere al­çaltıcı bir azâb hazır­la­mıştır.”

Âyetten anlaşılıyor ki namaz aslında iki rek’attir. Ancak savaş, düşman saldırısı, korku gibi durumlarda cemaat iki bölüme ayrılır. Bir bölüğü imamla bir rek’at kıldıktan sonra gidip nöbeti devr alır, ökteki bölük de gelip imamla beraber ikinci rek’ati kılar. Böylece imam iki, cemaat birer rek’at kılmış olur. Yani korku veya sefer durumunda cemaat için namaz kısaltılmış, bir rek’ate indirilmiş olur. Demek ki namazın tamamı iki rek’attir. O zaman bu kısaltma, iki rek'atli na­mazın bir rek'at kılınması anlamına gelir. Süddî şöyle demiş: "Seferde namazı iki rek’at kılarsak bu, kısaltma değil, tam kılmadır. Ancak kişi, kâfir saldır­ısından korkarsa o zaman kısaltılmış namaz bir rek'at­tir." (Fâtır: 45; Nahl: 61)

Böylece askerlerin hepsi, büyük imamın, büyük komutanın ar­ka­sında namaz kılmış olur. Zaten İbn Abbâs'a göre korku namazı, bir rek'attir. Âyet de İbn Abbâs'ın görüşünü kuvvetlendirmektedir (Ta­berî, Câmi'u'l-beyân: 6/7).

Demek ki Kur’ân’ın belirlediği namazlar ikişer rek’atlidir. Zaten Mekke döneminde de namaz ikişer rek’at olarak kılınırdı. Medine dö­neminde Peygamberimiz, öğle, ikindi ve yatsı namazlarına ikişer rek’at ilave etmiştir ki bu, kendi ictihadıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki öğle, ikindi ve yatsı namazları, Peygamberimizin kendi ictihadıyla kıldırdığı namazlardır. Peygamberimiz, kendi ictihadına dayalı bu namazları dörder rek’at kılmıştır. Ama Kur’ân’ın belirlediği üç vakit namaza ilâve yapmamış, onları hep ikişer rek’at kılmıştır. Bun­lar sabah, akşam ve gece namaz­larıdır. Yalnız akşamı, ikiden sonra bir ilâve ile üç rek’at olarak kılmıştır. (İşte kanaatime göre vetr (Vitr) budur).

Kişi kendi başına namaz kılarken Türkçe Kur’ân mealiyle na­maz kılabilir. Hattâ bilmiyorsa Mushafı veya meâli eline alıp bakarak oku­yabilir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş