CEHENNEM AZABI BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (10) PDF 
Perşembe, 25 Temmuz 2019 00:00

CEHENNEM AZABI BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (10)

(...dünden devam)

Ahkaf: 46(56)/95-96’ncı âyetlerde de bu sonucun, kesin ger­çek olduğu vurgulanıyor ve Peygamber(s.a.v.)e, Rabbinin adını tesbîh etmesi, yani O’nu, kâfirlerin yakışıksız düşüncelerinden te­mizle­mesi, şânının yüceliğini anması emrediliyor.

"O, kulların üstünde tek hâkimdir. Size koruyucu(melek)ler gönderir, nihayet birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar, onlar (bu hususta) hiç geri kalmazlar. Sonra o(ca)nlar, gerçek Tanrıları olan Allah’a döndü(rülüp götü)rülürler. Doğrusu hüküm, yalnız O’nundur; O hesap görenlerin en çabuğudur." (En­‘âm: 55(6)/61-62) âyetlerinde meleklerin, ölen insanın rûhunu al­dıkları ve alınan rûhların, gerçek Mevlâlarına götürüldükleri belirtil­mekte, insanların mevlâ diye tanıdıkları, taptıkları, yalvar­dıkları şeylerin gerçek mevlâ olmadığına da işâret edilmekte ve Allah’ın, en çabuk hesab gören olduğu vurgulanmaktadır.

“Allah insanların hepsini dirilttiği gün, suçlulara yaptıkları hatâları kendilerine haber verecektir! Allah on(ların yaptıkları işler)i hep saymış(zaptetmiş)tir. Onlar ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şâhiddir." (Mücâdele: 104(58)/6) âyeti de yeniden diriltilen suçlu­ların, Allah’ın huzurunda yaptıklarından hesab vereceklerini vurgu­lamaktadır. Ancak bu sorgulama, “Sen şunu yaptın mı? Yap­madın mı?” şeklinde bir tahkikat değil, “Sen şunları, şunları yaptın, bu yaptıklarının cezasını çekeceksin!” şeklinde bir azarlama sorgu­lamasıdır. Yoksa kulların düşündüğü gibi bir tahkikat soru ve cevâbından Allah münezzehtir. Kulun yapıp da unuttuğu şeyler, İlâhî kayda alınmıştır. Kul, yapıp da unuttuğu şeyleri oradaki kayıtta görecektir.

İşte huzuruna gelen rûhlar hakkındaki hükmü yalnız Allah verir. Bu gerçeğin belirtilmesi için âyetin sonunda: "İyi bilin ki hüküm yalnız Allah'ındır ve O, hesap görenlerin en çabuğudur!" buyurulmaktadır.

Bu hesâbın nasıl olacağı üzerinde tartışılmıştır. Kimine göre Allah, halkı bir defada hesaba çeker. Birinin hesabını görmesi, ötekinin de hesabını görmesine engel değildir. Kimine göre Allah meleklere emreder, meleklerin her biri, bir kulun hesabını görür. Filozoflara göre bu hesap, rûhsal bir nitelik taşır.

Yapılan iyi veya kötü işlerin her biri de rûhta iyi veya kötü bir iz bırakır. Günah, rûhu lekeler, sâlih eylem ise aydınlatır. Nitekim Allah'ın Elçisi (s.a.v.): "İnsanın yaptığı günahın, kalbinde bir leke bıraktığını" bildirmiştir (Müslim, Îmân: 231; Tirmizî, Tefsîr, sûre: 83; İbn Mâce, Zühd: 29; İbn Hanbel, Müsned: 2/297; Muvatta’, Kelâm: 18). Yüce Allah: "Zerre ağırlığınca hayır yapan, onu görür; zerre ağırlığınca kötülük yapan da onu görür.” (Zelzele: 91(99)/7-8) buyurmuştur.

Ayrıntı için İnsan ve İnsanüstü adlı kitabımıza ve Kur'ân Ansiklopedisi adlı eserimizin Nefs maddesine ve Cennet Cehennem maddelerine bakınız.

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş