CEHENNEM AZABI BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (7) PDF 
Pazartesi, 22 Temmuz 2019 00:00

CEHENNEM AZABI BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (7)

(...dünden devam)

Yürüdük, yemyeşil bir bahçe içine geldik. İçinde büyük bir ağaç vardı. Ağacın dibinde bir ihtiyar ile çocuklar mevcuttu. Ağacın yakınında da bir adam, önündeki ateşi yakıyordu. Beni ağaca çıkardılar, bir eve soktular. Ondan daha güzel bir ev görmemiştim. İçinde ihtiyar adamlar, gençler, kadınlar ve çocuklar vardı. Beni oradan çıkardılar ve ağacın daha yukarısına götürdüler. Birinci­sinden daha güzel, daha üstün, yine içinde ihtiyarlar ve gençler bulunan bir eve soktular. Onlara dedim ki:

– Siz, bu gece beni çok dolaştırdınız, gördüklerimin ne oldu­ğunu bana anlatınız!

– Evet, anlatalım, dediler. Gördüğün çenesi yırtılan adam, şu yalan söyleyendir ki söylediği yalan, başkalarına taşınır, ufuklara yayılır. İşte Kıyâmet gününe dek ona böyle yapılacaktır! Gördüğün başı ezilen kimse de şu adamdır ki Allah ona Kur’ân öğretmiştir, fakat o, geceleyin Kur’ân’ı bırakıp uyumuş, gündüzün Kur’ân gereğince hareket etmemiştir; (ona da) Kıyâmet gününe dek böyle yapılacaktır. Delikte gördüğün kimseler de zinâ edenlerdir. Irmakta gördüğün adam ribâ yiyendir, ağacın dibindeki ihtiyar İbrâhîm Aleyhisselâm’dır. Çevresindeki çocuklar, insanların çocuklarıdır. Ateşi yakan, cehennemin muhafızı Mâlik’tir. İlk gördüğün ev, umum mü’minlerin evidir, bu ev ise şehîdlerin evidir. Ben Cebrâîl’im, bu da Mîkâîl’dir. Başını kaldır!

(Başımı kaldırıp) Baktım ki üstümde bulut gibi (yüksek bir makam).

– İşte, orası senin evindir, dediler.

– Öyle ise bırakınız, evime gideyim, dedim.

– Henüz tamamlamadığın bir ömrün var, onu tamamlayınca evine gelirsin, dediler" (Buhârî, Cenâiz: b. haddesenâ Mûsâ ibn İsmâ‘îl, Buyû‘: 24; İbn Hanbel, Müsned: 5/8)

Şimdi Allah Elçisi’nin azâb içinde gördükleri, o kişilerin bedenleri değil, rûhlarıdır. Bedenleri çürüyüp gitmiştir.

İnsan rüyasında azâb çeker, rüyada çektiği azâb rûhadır, beden yerinde durur. Bazen rüyada gördüğü azâbın beden üzerinde de izi görülür. Bu konuda seleften aktarılan birçok rüya vardır.

Kabir azâbının mâhiyeti hakkında daha fazla bilgi için “İnsan ve İnsanüstü” adlı eserimize bakılabilir. Biz şimdi konu hakkında Gazâlî’nin düşüncesine işâret etmek istiyoruz. İmam-ı Gazâlî şöyle diyor:

“Kabir sorgusunu anlatan hadîste Münker Nekîr’in, ‘Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir?’ sorusuna: ‘Rabbim Al­lah’tır, dinim İslâm’dır, peygamberim Muhammed’dir’ diye cevap veren mü’min kişiye, amelinin güzel yüzlü, güzel kokulu, güzel giyinmiş bir tarzda gelip kendisine cennet ni‘metlerini müjdele­yeceği; kâfire ise amelinin çirkin yüzlü, kötü kokan, çirkin giyinmiş bir tarzda onun karşısına çıkıp Allah’ın gazab ve azâbını haber ve­receği anlatılmaktadır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş