CEHENNEM AZABI BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (3) PDF 
Perşembe, 18 Temmuz 2019 00:00

CEHENNEM AZABI BEDENSEL Mİ RUHSAL MI? (3)

(...dünden devam)

Ancak insanın sorumluluğunu, kendisine verilen ni‘metlerden sorulacağını bildiren âyetler de vardır: “Sonra o gün, (size verilen) ni‘metten sorulacaksınız. (Tekâsür: 16(102)/8)

“... Şâhidlikleri yazılacak ve (bundan) sorulacaklardır... O (Kur­’ân), sana ve kavmine bir Zikir(uyarı, şan ve şeref)dir ve yakında (ona uyup uymadığınızdan) sorulacaksınız. (Zuhruf: 63(43) /19, 44)

“Allah'a andolsun ki siz, bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka soru­lacaksınız.... Ve siz, mutlaka yaptığınız şeylerden sorula­caksınız. (Nahl: 70(16)/56, 93)

Bu âyetler, suçluların, Allah adına uydurdukları şeylerden, yaptıkları günahlardan, yalan tanıklıklarından, Kur’ân’a karşı olum­suz davranışlarından sorulacaklarını bildirmektedir. Bu sorgulama, suçlulardan neler yaptıklarını öğrenme sorgulaması değil; yaptık­larını onların yüzüne vurup onları azarlama, yaptıkları suçlardan ötürü onları hesaba çekme şeklinde bir sorgulamadır. Münker Nekîr senaryosunda olduğu gibi bir soru sorma değildir. Bu âyetlerin amacı, insanın, yaptığı hareketlerden, davranışlardan sorumlu oldu­ğunu; suçluların cezalandırılacağını vurgulamaktır. Yoksa kişinin sorguya cevap verip vermemesi önemli değildir. Çünkü rûh üzerin­deki eylem işâretleri, her şeyi apaçık gösterir. Görünen bir şeyi sormanın anlamı yoktur.

O gün ağızlarını mühürleriz, elleri bize söyler, ayakları yaptık­larına şâhidlik eder." (Yâsîn: 41(36)/65)

Yâsîn: 41(36)/65. âyette Allah’ın, suçluların ağızlarına mühür vuracağı, onların el ve ayaklarının, yaptıklarına tanıklık edeceği anlatılıyor. Bunun anlamı şudur: O gün suçlular, söyleyecek söz, yaptıklarını inkâra imkân ve fırsat bulamazlar. Ağızları kapanır, bir şey diyemezler. Çünkü organları, yaptıklarını söyler. Yaptıkları işlerin izleri bedenlerinde, el ve ayaklarında görünür. İnkâra kalk­salar da suçlarını kapatmağa imkân bulamazlar.

“Nihâyet oraya vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları işler hakkında aleyhlerine şâhidlik ettiler. Derilerine: "Niçin aleyhimize şâhidlik ettiniz?" dediler. (Derileri): "Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı, işte O'na döndürülüyorsunuz." dediler. "Siz (günah işlerken) kulakla­rınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şâhidlik etmesinden gizlen­miyordunuz, yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilemeyeceğini sanı­yordunuz. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız, sizi helâk etti, ziyana uğrayanlardan oldunuz!” (Fussilet: 61(41)/20-23)

İlâhî Mahkemede suçların gizlenmesi mümkün değildir. Suçlu, dili ile suçunu inkâr etse bile, işlediği suçun rûhunda bıraktığı izler, suçun işlendiğini kanıtlar. Kişinin kulakları, gözleri ve derileri, kendi aleyhine tanıklık eder.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş