HZ. PEYGAMBER YAZI BİLMEZ MİYDİ? (2) PDF 
Çarşamba, 26 Haziran 2019 00:00

HZ. PEYGAMBER YAZI BİLMEZ MİYDİ? (2)

(...dünden devam)

Bir rivâyete göre de Peygamber (s.a.v.) Mu‘âviye’ye, Akra‘ ve Uyey­ne için ta‘lîmât yazmasını emretmiş, Uyeyne, bu yazılan ta‘lîmatı “götüreyim mi?” diye sorunca Allah’ın Elçisi yazılan sahîfeyi alıp bakmış ve: “Sana emredilenleri (yani emrettiğim şeyleri) yazmış” demiş. Bu rivâyeti aktaran Yunus: “Bize göre Al­­la­h’ın Elçisi, kendisine vahiy geldik­ten sonra yazı yazmıştır” demiştir.

Kadı İyâd da gelen haberlerin, Peygamber’in harfleri ve bunların güzel yazılımını bildiğini kanıtladığını belirtmektedir.

Kurtubî, hocası Ebû’l-Abbâs Ahmed ibn Ömer’in şu sözünü aktarmaktadır: “Endülüs ve başka bölgelerde fa­kîh geçinenlerin çoğu, bu görüşe karşı çıkmış ve böyle söyleyenleri kâfirlikle suçlamışlardır. Bu, onların teorik bilgileri bilmeme­lerin­den, bir Müslüman’ı kâfirlikle suçla­maktan kaçınmak gerektiğini anlamamalarından kaynaklanmaktadır. Çün­kü sahîh hadislere göre bir Müslü-manı kâfirlikle suçlamak, onu öldürmek kadar günâhtır. Özellikle çağımızın ilmini, erdemini ve imam­lığını kabul ettiği bir bilim adamı küfürle suçlanamaz. Kaldı ki bu sorun (Peygamber’in yazı bildiği sorunu), kesin değildir. Birtakım sahîh kişi haberlerinin açık anlamına dayan­mak­tadır. Akıl bunu muhal görmediği gibi, dinde de bunun muhâl olduğu hakkında kesin bir kanıt yoktur.”

Ancak cumhurun reddi, önyargı ile birtakım zorlamalara da­yan­­mak­tadır. Bu rivâyetler, Bacî’nin görüşünü haklı çıkaracak niteliktedir.

Peygamber gerçekten yazmış olsa bile bu rivâyet, onun kitap oku­yacak kadar yazı bildiğini göstermez. Çünkü bu rivâyette “Yazısı iyi de­ğildi” kaydı vardır. Faraza zar zor imzasını atan bir adam okur yazar sayılamaz. Hele sadece kendi ismini yazmış olmasından, Peygamber’in bil­gisini, oku­yarak öğrendiği aslâ iddiâ edilemez.

Yazımın başında vurguladığım üzere, Ankebut: 48. âyet, Hz. Muhammed’in, hiç yazı bilmediğini değil, herhangi bir Kitâp yazmadığını ifade ediyor. Burada sözü edilen Kitap da, İlâhî Kitap olan Kitâb-ı Mukaddes’tir. Hz. Muhammed’in, za­ma­nında mevcut Kitâb’ı okuması ve yazması mümkün değildi. Çünkü İbrânîce olan o Kitap, ancak kendisinden dört asır sonra Arapça'ya çev­rilmiştir. Kendi zamanında Arapça çe­virisi olmayan bir Kitâbı okuyup yazması elbette mümkün değildi. Onun için Hz. Peygamber’in Kitâb-ı Mukaddes’i okumadığı ve ondan parçalar yazmadığı muhakkaktır.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş