KABİR ZİYARETİ NİN DİNDE YERİ NEDİR? PDF 
Çarşamba, 12 Haziran 2019 00:00

KABİR ZİYARETİ NİN DİNDE YERİ NEDİR?

Cevap: Kabirleri ziyaret etmek, kadınlara ve erkeklere mendubdur (güzeldir). Çünkü kabir ziyareti insana âhireti anımsatır. Hadîs-i şerifte: "Ben sizi, kabirleri ziyaret etmekten menetmiştim. Artık bundan böyle kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü bu, âhireti hatırlatır.” (İbn Mâce, Cenâiz: 47; Müslim, Ce-nâiz: 106; Ebû Dâvûd, Cenâiz: 77: Nesâ'î, Cenâiz) buyurul-muştur. Kabir ziyaretinin herhangi bir günü ve zamanı yoktur.Peygamberimiz bazen geceleri de kabirleri ziyaret etmiştir. Peygamberimiz, âhiretin anımsanmasına vesile olması dolayısıyla kabirleri ziyaret etmeyi öğütlemiştir ama bu husus Kur'-ân'da geçmez. Zaten Kur'ân'da geçse idi kabir ziyareti farz olurdu. Oysa kabir ziyareti farz değil, sünnettir.

Ölünün ziyaret edeni görüp görmemesine gelince ölmüş insanın ruhu, kendisini anan, kendisine duâ eden kimseden haberdar olur. Kendisine duâ edilmesinden ötürü sevinç duyar, şad olur. Belli günde değil, ne zaman anılsa ölünün ruhu bundan haberdar olur ve sevinir. Ruh gözü açıktır. Ruhlar, sağ insanları görürler ama sağların ruhları görmesi ancak kalb gözü dediğimiz basiretin açık olmasına bağlıdır.

Ziyaret ederken kabirleri çiğnememeğe dikkat etmelidir. Kabri ayakta ziyaret edip ayakta du'â etmek sünnettir. Allah'ın Resulü (s.a.v.) Cennet-i Bakî'i ziyaret eder, şöyle selâm verirdi: “Esselâmu aleykum dâre kavmin mu'minîn ve innâ inşâallâhu bikum lâhikûn. Es'elullâhe lî ve lekumu'l-âfiyeh.(Ey inananlar yurdunun sakin­leri, Allah'ın dilemesiyle biz de size katılacağız. Allah'tan bana ve size afiyet (dirlik, mutluluk) dilerim). "

Ziyaret edenin, oturup Yâsîn okuması sünnet olmamakla beraber mûstehabdir (güzel görülmüştür). Çünkü Yâsîn sûresi, Kur'ân'ın kalbidir. Hz. Paygamber(s.a.v.)in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Allah'ın rızâsını ve âhiret'i arzu ederek Yâsîn okuyan hiç kimse yoktur ki Allah onu affetmesin. Onu ölülerinize okuyunuz.” (Ahmed ibn Hanbel, Müsned: 5/26. Aynı hadîsi İbn Mâce ve Ebû Dâvûd da rivayet etmişlerdir. Ancak oralarda hadisin yalnız "Ölülerinize Yâsîn'i okuyun" kısmı vardır. (Bkz. İbn Mâce, Cenâiz: 4; Ebû Dâvûd, Cenâiz: 24; İbn Hanbel, Müsned: 5/26, 27)

Muhaddis Dârekutnî'ye göre, ölülere Kur'ân okunacağı hakkındaki hadisler sahih değildir; İbn Hibbân'a göre de: "Ölülerinize Yâsîn oku­yunuz" hadîsinin, ölmüşlere değil, ölmekte olan kimseye Yâsîn oku­na­cağı anlamındadır. Fakat sünnet olmasa da biz, Kur'ân okumakla ölünün ruhunun şad olacağı kanısındayız.

Kabri ziyaret eden, şöyle de du'â edebilir: “Allahumme rabbe hâ­zihî'l-ecsâdi'l-bâliyeti ve'l-'izâmi'n-nahirati, haracat mine'd-dunyâ ve hiye bike mu'minetun, febelliğ ileyhâ ravhan minke ve selâmen minnâ. Al­lahumme ravvih ervâhahum bi ravhi lâilâhe illallah ve nevvir ku­bû­rahum binûri Muhammedin rasûlillâh (Allahım, şu çürümüş cesetlerin, ufalan­mış kemiklerin Rabbi! Bunlar dünyadan sana inanarak çıkmışlardı, Sen de onlara kendinden bir rahatlık ve bizden selâm ulaştır. Allahım onları lâilâhe illallah’ın rahmet ve rahatına kavuştur, kalblerini Allah'ın Resulü Muhammed'in nuruyla aydınlat).”

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş