HZ. İSA ÖLMÜŞ MÜDÜR? TEKRAR YERYÜZÜNE GELECEK MİDİR? (10) PDF 
Pazar, 10 Şubat 2019 00:00

HZ. İSA ÖLMÜŞ MÜDÜR? TEKRAR YERYÜZÜNE GELECEK MİDİR? (10)

(...dünden devam)

Ayrıca bu istikbal haberleri, Allah’tan başka kimsenin gaybı bilmeyeceği (A‘raf: 39/188; Neml: 48/65; Yûnus: 51/20; Hûd: 52/123; En‘âm: 55/50, 59) hakkındaki âyetlere aykırıdır.

Îsâ’nın ineceğine inanmak, itikadî bir mes’eledir. İ‘tikad, şekk üzerine kurulmaz, yakîn üzerine kurulur. Îsâ’nın göğe çıktığına ve âhir zamanda ineceğine dair yakîn (kesin bilgi) ifade edecek bir haber yoktur. Bu konudaki rivayetlerin hepsi âhâd haberlerinden ibarettir. Kaldı ki Îsâ’nın ineceği hakkında anlatılanlar, Ehl-i Beyt’ten, Mehdî adında âdil bir imamın geleceğine dair anlatılan rivayetlere çok benzerlik gösterir ki, Mehdî hakkındaki rivayetlerde de bir kesinlik yoktur. Bu rivayetler, mütevâtir olmadığı gibi meşhur bile değildir. Hadîsçiler katında sahîhin altında bir derece olan hasen hadîs kabul edilmiştir. Kesinlik ifade etmeyen bu hadîslerle i‘tikad kurulamaz.

Kur’ân-ı Kerîm’de Îsâ’nın öleceği ve Enbiyâ: 73/34’ncü âyette Hz. Muhammed’den önce hiçbir insana ebedî yaşama verilmediği, ondan öncekilerin hepsinin öldüğü; Hz. Muhammed’in de bir gün öleceği belirtildiğine göre Îsâ’nın öldüğüne inanmak gerekir. Ancak Îsâ, genelde Hıristiyanların sandıkları gibi öldürülmemiş, asılmamış, Allah onu Yahûdîlerin şerlerinden kurtarmıştır. Yahûdîler, Îsâ’ya benzettikleri birini Îsâ diye asmışlardır. Hz. Îsâ da onların gözlerinden kaybolup emin bir yere gitmiş ve orada normal bir şekilde vefat etmiş, rûhu da göklere (cennete) yükselmiştir.

Îsâ’nın ineceğine ve İslâm şerîatıyla amel edeceğine dair hadîsler, eğer doğru ise şöyle te’vîl edilebilir: Bir peygamberin dini yaşadıkça kendisi ma‘nen yaşamaktadır. Îsâ’nın fikriyatını Yahûdîler öldürememiş­lerdir. Bilâkis onun tebliğleri yayılmış, Yahûdîliğe egemen olmuştur. Onun rûhunu temsil eden ümmeti, bir gün ismen olmasa bile, ma‘nen Hz. Muhammed’in fikriyatını benimseyecek, onları uygulayacaktır. Bunlar görünürde Hıristiyan olsalar bile, uygulamada İslâm’ın özüne mensubo­lacaklardır. Yahut bunların, tamamen Hıristiyanlığı bırakıp İslâm’a dönmeleri de muhtemeldir.

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş