HZ. İSA ÖLMÜŞ MÜDÜR? TEKRAR YERYÜZÜNE GELECEK MİDİR? (8) PDF 
Cuma, 08 Şubat 2019 00:00

HZ. İSA ÖLMÜŞ MÜDÜR? TEKRAR YERYÜZÜNE GELECEK MİDİR? (8)

(...dünden devam)

Âhir zamanda Hz. Îsâ ’nın ineceğine dair hadîsler:

Aynı inanç, bazı hadîsler yoluyla İslâmiyete de geçmiştir. Hz. Îsâ’nın inip Deccâl’i öldüreceği, İslâm ümmeti arasında adâletle hükmedeceği hakkında birkaç hadîs rivayet edilmiştir. Bunların çoğu, Ebû Hüreyre’den nakledilir. Bazılarını zikredelim:

Buhârî, Müslim ve Tirmizî’de Ebû Hüreyre’den çeşitli yollarla şu hadîs rivayet edilir: “Nefsim, elinde bulunan Allah’a andolsun ki Meryem oğlu Îsâ’nın aranıza âdil bir hakem olarak ineceği zaman yaklaşmaktadır. O zaman haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, mal o kadar bollaşacak ki onu kabul eden kimse bulunmayacak”. Bu hadîsin çeşitli rivayetlerinde fazlalık ve eksiklik vardır (Müslim, İmân: b. 71, h. 242). Aynı anlamda bir hadîs, İbn Mâce ve İbn Hanbel’de de mevcuttur (İbn Mâce, Fiten: b. 33; İbn Hanbel, Müsned: 2/240-272). Buhârîdeki rivayette şu fazlalık vardır: Sonra Ebû Hüreyre: ‘Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanacak olmasın. Kıyâmet günü de o, onların aleyhine şâhid olacaktır’ (Nisâ: 98/159) âyetini okuyun, demiştir.” (Bedu’l-halk: bâbu nüzûli Îsâ’bni Meryem)

Ebû Dâvûd’da bulunan bir hadîste: “Meryem oğlu Îsâ Kıyâmetin 10 alâmetinden biri sayılmakla beraber onun gökten ineceğinden söz edilmez (Kitâbu’l-Melâhim: bâbu emârâti’sâ‘ah.). Tirmizî’nin rivayet ettiği iki hadîsten birinde Hz. Îsâ’nın, Şam’da Ak Minâre yakınına ineceği, ikincisinde de Deccâl’i Ludd kapısında öldüreceği ifade edilmektedir (Fiten: b. 59 ve 62).

Müslim’in rivayet ettiği bir hadîste Rumlar, Şam’da A’mak’a, yahut Dâbik’a (Bunlar Haleb yakınında bulunan yer isimleridir) inmeden Kıyâmetin kopmayacağı anlatılır. Rumlar bu bölgeye gelince Medîne’den çıkacak bir İslâm ordusu gelip bunlarla savaşacak, bu ordunun üçte biri bozulacak, üçte biri şehid düşecek, üçte birine de fetih nasîbolacak. Rumları yenen bu askerler, İstanbul’u fethedecekler. Orada zeytin ağaçlarına kılıçlarını asmış vaziyette ganîmetleri bölüştürürlerken şeytân: “Mesîh sizin yerlerinize, evlerinize sahiboldu!” diye bağıracak. Bunlar Şam’a gelecekler, savaşmak için kılıçlarını düzeltirlerken namaz kılacaklar. Meryem oğlu Îsâ inip onlara imam olacak, Allah’ın düşmanı (Deccâl), onu görünce, tuzun suda erimesi gibi erimeğe başlayacak. Allah onu Îsâ’nın eliyle öldürecek. Îsâ, mızrağının ucundaki Deccâl’in kanını Müslüman askerlerine gösterecek (Kitâb: 52, bâb: 9, hadis: 34).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş