YAHUDİLERDEN VE HRISTİYANLAR CENNETE GİDER Mİ? (1) PDF 
Perşembe, 17 Ocak 2019 00:00

YAHUDİLERDEN VE HRISTİYANLAR CENNETE GİDER Mİ? (1)

Soru: İslam'a göre Yahudilerden ve Hristiyanlardan da cennete gidenler olabilir mi?

Cevap: Kur'ân'a göre Allah, yalnız belli bir zümrenin rabbi değil, bütün âlemlerin Rabbidir. "Övgü, âlemlerin Rabbine mahsustur" âyeti, namazın her rek‘atinde okunarak, Allah'ın, bütün yaratıkların Rabbi olduğu vurgulanır. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın, rahmeti de belli bir zümreye özgü değil, her yaratığına şâmildir. Evet O'nun gazabı da var ama, rahmeti, gazabını geçmiştir: "Rabbiniz, kendisine rahmeti yazmış(acımayı prensip edinmiş)tir” (En‘âm: 55/12, 54), “Rahmetim, her şeyi kaplamıştır.” (A‘raf: 39/156) Bir kudsî hadîste de Allah'ın rahmetinin, gazabını geçtiği buyurul­muş­tur (Buhârî, Tevhîd: 55, Bed'u’l-halk: 1; Müslim, Tevbe: l4-16; İbn Mâce, Zühd: 35).

Her Peygamber, insanlığa bu sonsuz İlâhî rahmeti sunmağa çalışmış ve Allah'a şirksiz, âhirete şeksiz inanan ve sâlih amel yapan her İlâhî din mensubunu cennetle müjdelemiştir. Ama insanların bencilliği, İlâhî mesajın geniş ufkunu daraltmış, her din mensubu, sadece kendilerinin cennete girebileceğini iddiâ etmiştir. Yahudiler, cenneti yalnız kendilerine tahsis ederken, Hırıstiyanlar da kendilerinden başkasına cennet vizesi vermemişlerdir:

“Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete girmeyecek,” dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: “Doğru iseniz, delîlinizi getirin.” (Bakara: 92/111)

Cennetin belli bir zümreye mahsus olduğu iddiâsını reddeden Kur'ân, onun iddiâ ile değil, gerçek îmân ve eylem ile olacağını; Yahudiliği ve Hıristiyanlığı getiren Peygamberlerin atası İbrahim'in gerçek tevhîdi getirmiş olduğunu; onun yolunda giden her insanın cennete gireceğini açıklıyor (Bakara: 92/112)

Nisâ Sûresinde bu genel prensip, daha açık ve net olarak ortaya konmuştur:

“(İş) Ne sizin kuruntularınızla ne Kitap ehlinin kuruntularıyla olmaz. Kötülük yapan, onunla cezâlandırılır ve kendisine Allah’tan başka ne dost ne de yardımcı bulamaz (Allâh’ın vereceği cezâyı hiç kimse ondan savamaz). Erkek veya kadından her kim inanarak güzel işler yaparsa, işte öyle kimseler cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisa: 98/123-125)

“Allah kendisine inanıp salih amel yapan kimseleri, altından ırmaklar akan ebedîlik cennetlerine sokar, onlara güzel rızk verir.” (Talâk: 100/11)

(devamı yarın..)

 

 

 

*cevap arşivden alınmıştır

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş