PEYGAMBER DUALARI (3) PDF 
Pazartesi, 07 Ocak 2019 00:00

PEYGAMBER DUALARI (3)

(...dünden devam)

"Rabbimiz, biz inandık, bizim günâhlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!" (Âl-i İmrân Sûresi: 16)

"Rabbimiz, Senin indirdiğine inandık, peygambere uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz." (Âl-i İmrân Sûresi: 53)

"Rabbimiz, günâhlarımızı ve işlerimizde taşkınlığımızı, itrât ve israfımızı bağışla, ayaklarımızı (Senin yolunda) sağlam tut, kâfir topluma karşı bize yardım eyle.” (Âl-i İmrân Sûresi: 147)

"Rabbimiz, bu Kâinât'ı boş yere yaratmadın. Sen yücesin, bizi ateş azabından koru. Rabbimiz Sen birini ateşe soktun mu onu perişan etmişsindir. Zâlimlerin yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz, Rabbinize inanın diye îmâna çağıran birini işittik. O'na inandık. Rabbimiz bizim günâhlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, iyilerle beraber canımızı al. Rabbimiz, bize, elçilerine va'dettiğini ver, Kıyamet günü bizi yüz üstü bırakıp rezil etme. Zira Sen verdiğin sözden caymazsın!" (Âl-i İmrân Sûresi: 191-194)

“Allâh’ım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için (o gün) bir bayram olsun ve (o olay) Senden de bir mu‘cize olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!’” (Maide: 114)

"Ey Rabbimiz, bizimle toplumumuz arasındaki işi gerçekle açığa çıkar, muhakkak ki Sen (gerçekleri) açığa çıkaranların en iyisisin!" (A’râf Sûresi: 89)

"Rabbimiz, bize sabır ihsan eyle ve bizi Müslüman olarak öldür." (A’râf Sûresi: 126)

"Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! dünyâda da, âhirette de benim yârim sensin! Beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilere kat!" (Yûsuf: 101)

"Rabbimiz, bizi zâlimlere tecrübe konusu yapma (onları, bize musallat ederek bizi onlarla deneme). Rahmetinle bizi, inkârcılardan kurtar!" (Yûnus Sûresi: 85)

"Rabbimiz, bizi inkâr edenler için bir sınav yapma (bizi onların baskı ve işkencesi altına düşürme), bizi bağışla. Rabbimiz, yegâne gâlib, hüküm ve hikmet sâhibi, ancak Sensin, Sen!" (Mümtehine: 5)

"Rabbimiz, Sen bizim içimizde gizlediğimiz ve açığa vurduğumuzu hep bilirsin. Ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz... Rabbim, benim zürriyetimi namazı kılan insanlar yap. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anamı, babamı ve inananları bağışla!" (İbrâhîm: 38-41)

"Rabbim, beni girdireceğin yere doğruluk girdirişi ile girdir, beni çıkaracağın yerden doğruluk çıkarışı ile çıkar. (Beni nereye göndereceksen hoş bir şekilde oraya girdir, ve çıkaracağın yerden de beni hoş bir şekilde çıkar). Bana katından yardım eden bir delil ver!" (İsrâ Sûresi: 80)

"Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve bize işimizde başarı ihsan eyle!" (Kehf Sûresi: 10)

"Rabbim, göğsümü aç, bana işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz (meramımı güzel anlatma gücü ver bana) ki sözümü anlasınlar,... Rabbim, ilmimi artır!" (Tâhâ Sûresi: 25-28, 114),"Rabbim, beni yalnız bırakma, Sen vârislerin en iyisisin." (Enbiyâ Sûresi: 89)

"Rabbim, beni mübarek bir inişle indir, sen konuklayanların en hayırlısısın. Rabbim, beni zâlim kavmin içinde bırakma! Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden Sana sığınırım. Ve onların, yanıma uğramalarından Sana sığınırım. Rabbim, bağışla, merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" (Mü’minûn Sûresi: 29, 94, 97, 98, 118)

"Rabbimiz, bize gözler sevinci (gönüller açan) eşler ve çocuklar lütfeyle ve bizi (Senin azabından) korunanlara önder yap." (Furkan Sûresi: 74)

"Rabbim, bana hüküm (yüksek bilgi, olgun hareket) ver ve beni sâlihler zümresine kat!" (Şuarâ Sûresi: 83)

"Rabbim, bana ve anama, babama lütfettiğin ni'mete şükretmemi, Senin beğeneceğin faydalı bir iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına sok." (Neml Sûresi: 19)

"Rabbim, ben nefsime zulmettim, beni bağışla! Rabbim, beni zâlim toplumdan kurtar!" (Kasas Sûresi: 16, 21)

"Rabbimiz, rahmet ve bilgice her şeyi kuşattın. Tevbe edip Senin yoluna uyanları bağışla, onları Cehennem azabından koru!" (Mü’min (Ğâfir) Sûresi: 7)

"Rabbimiz, bizden azabı kaldır, zira biz kesinlikle inanıyoruz." (Duhân Sûresi: 12)

"Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla. Kalbleri­mizde, inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, Sen çok şef katli, çok merhametlisin!" (Haşr Sûresi: 10)

"Rabbimiz, Sana dayandık, Sana yöneldik. Dönüşümüz Sanadır!" (Müm­tehine Sûresi: 4)

"Rabbimiz, nûrumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü Sen her şeye kaadirsin!" (Tahrîm Sûresi: 8)

"Rabbim, beni, anamı, babamı, inanarak evime gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla. Zâlimlerin de sâdece helakini artır!" (Nûh Sûresi: 28)

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş