RESİM VE HEYKEL (4)
Çarşamba, 12 Eylül 2018 00:00

RESİM VE HEYKEL (4)

(...dünden devam)

Nevevî diyor ki: "Bazı bilginler döşek, yatak ve yemek ta­kımı gibi mübâlâtsız kullanılan ev eşyası üzerinde resim bulun­masında, tam yaratılışlı olsa bile bir sakınca yoktur; tam olsun, eksik olsun, mutlak suretle mubahtır" demişler ve Ebû Talha hadisinin son fıkrasındaki istisnâ ile istidlâl etmişlerse de bizim ve cumhûrun bunlara karşı cevabımız: Bu istisnânın, tam yaratılışlı olmayan hay­van resimlerine âid olduğudur.

Hulâsa: Buraya kadar resim hakkındaki hadisleri ve selef ve haleften bilginlerin içtihatlarını serdetmiş bulunuyoruz. Bu bâbta bilginlerin iki noktada ittifak ve bir noktada ihtilâf ettiklerini görü­yoruz. İttitak ettikleri noktalardan birisi ağaç, dağ, taş gibi eşya ve manzara resimlerinin mutlak sûrette mubah olduğudur. Öbürü de vesikalık fotoğraflar gibi tam yaratılışlı olmayan, bedenin bir kıs­mına âid olan canlı resimlerinin yapılmasının ve kullanılmasının câiz olduğudur. Tam yaratılışlı canlı resimleri hakkında ihtilâf edilmiştir. Bazı bilginler, hürmet edilmedikten sonra bunların kullanılmasını da kerâhetle bareber câiz görmüşlerdir.

Bu bahsi bu kadar uzun bir tetkik zemini yapışımız, resim yapmanın ve kullanmanın mutlak sûrette yasak zannedilmesine mebnidir. Bugünkü sosyal ve resmi zarûret dolayısıyla fotoğrafla­rını yapıp kullanan birçok kimselerin bunda dini bir mahzûr olup olmadığını sormaya mecburiyet duymuş olmalarından dolayı bu meselenin ilmi durumunu olduğu gibi bildirmeyi lüzumlu gördük. Burada namaz kılan kimsenin, karşısında resmin bulunmamasına dikkat etmesi tavsiyesiyle bu bahse son vereceğiz. Buhârî'nin riva­yetine göre Hz. Ayşe'nin astığı bir perde hakkında Resûl-i Ekrem ‘Namazda beni meşgûl ediyor kaldırınız!’ buyurmuştur." (Prof. Kâmil Mîras, Tecrid-i Sarih Tercemesi, 6/503-512)

***