NAKŞİBEND HZ.LERİNİN VİRDİ (7) PDF 
Cumartesi, 25 Ağustos 2018 00:00

NAKŞİBEND HZ.LERİNİN VİRDİ (7)

(...dünden devam)

Allahım! Sabaha girdik, seni tanık yaparız, meleklerini, Ar­şını taşıyanları, peygamberlerini ve bütün yaratıklarını da tanık yaparız ki senden başka tanrı yoktur, yalnız sen varsın, birsin, ortağın yoktur. Muhammed senin kulun ve resulündür. (Bu tanıklığı yapma) hareket ve gücü de ancak yüce ve ulu Allah’ın (yardımı) iledir. Ey dünyanın Rahmânı (dünyada rahmeti, bütün yaratıklara yaygın olan), âhiretin Rahîmi (âhirettte adâleti eşliğindeki bol rahmet sahibi Rabbimiz)! Bizim kusurlarımızdan geç, bizi bağışla, bize acı, sen bizim mevlâmızsın ve sen acı­yanların en hayırlısısın. Allah’ın adıyla (şifâ dilerim), kullarına yeten, (onların ihtiyaçlarını karşılayan) Allah’tır. Allah’ın adiyle (af dilerim), günahları silip yok eden Allah’tır. O Allah’ın adı yüzü hürmetine niyâz ederim ki O’nun adı anılınca yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O, işitendir, bilendir.

"En iyi koruyan Allah’tır ve O, merhametlilerin mer­hametlisidir."[1] "Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır! O, şerefli bir Kur’ân’dır. (Onun aslı) Levh-i Mah­fûz'dadır."[2] "Namazları ve orta namazı koruyun, gönülden bağlılık ve saygı ile Allah’ın huzuruna durun."[3] "Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (gözetleyici) olmasın."[4] Allah ne güzel koruyucudur. Ey koruyucu! Bizi koru! "Sonra o üzüntünün ardından Allah size bir güven ve uyku indirdi ki, bir kısmınızı bürüyordu; birtakımı da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah’a karşı Câhiliyye zannı gibi haksız bir zanda bulunuyorlar: (hani) Bu işten bize bir şey var mı? diyorlardı. De ki: Bütün iş, Allah’a aittir. Onlar, sana açıklamadıklarını içlerinde gizli­yorlar. Diyorlar ki: 'Bu işten bize bir fayda olsaydı, burada öldürülmezdik.' De ki: 'Evlerinizde dahi olsaydınız, yine üzerine öldürülme(si) yazılmış olanlar, mutlaka (vurulup) yatacakları yeri boylardı. Allah, göğüslerinizdekini denemek, kalbleri­nizdekini açığa çıkarmak içindir ki bunları başınıza getirdi. Allah, göğüslerin içinde olanı bilir!'"[5] "Rabbimiz, biz inandık, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azâbından koru! Sabre­denleri, doğru olanları, huzurunda gönülden boyun büküp dîvân duranları, Allah için (mallarını) harcayanları ve seherlerde istiğfâr edenleri (Allah görmektedir) Allah, kendisinden başka tanrı olmadığına şâhitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de O’ndan başka tanrı olmadığına adâletle şâhitlik ettiler. (O), Azîzdir, hakîmdir. Allah katında dîn, İslâmdır..."[6] "Öyle ise akşama girerken ve sabaha ererken Allah’ı tesbîh (etmeniz gerekir). Göklerde ve yerde, günün sonunda da, öğleye erdiğiniz zaman da Hamd O’na mahsustur. (Allah), ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır, yeri ölümünden sonra diriltir. İşte siz de böyle (diriltilip) çıkarılacaksınız"[7] "Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a dayandım. Hiçbir canlı yoktur ki, O, onun perçeminden tutmuş olmasın (onu dilediği gibi yönetmesin). Gerçekten Rabbim, doğru bir yol üzerindedir (O âdildir, yanında kimse zulme uğramaz)."[8] "Bize yollarımızı göstermişken, neden biz Allah’a dayanmayalım? Elbette sizin bize yaptığınız eziyete katlanacağız. Tevekkül edenler, Allah’a dayansınlar."[9] "De ki: 'Allah bizim için ne yazmış (ne takdir etmiş) ise ancak bize o ulaşır, bizim sahibimiz O’dur. İnananlar Allah’a dayansınlar'."[10] "Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a âid olmasın. (Allah) onun durduğu ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitap(Levh-i Mahfûz)dadır"[11] "Nice canlı varki rızkını taşıyamaz. Onları da, sizi de Allah besler. O, işitendir, bilendir."[12] "Allah, insanlara bir rahmet açtı mı, onu tutan olmaz, O’nun tuttuğunu da O’ndan sonra salacak yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir."[13] "Andolsun onlara: 'Gökleri ve yeri kim yarattı?' diye sorsan, elbette: 'Allah' derler. De ki: 'O halde Allah’tan başka çağırdıklarınızı gördünüz mü? Şimdi Allah bana bir zarar vermek istese, onlar O’nun vereceği zararı kaldı­rabilirler mi? Yahut (Allah), bana bir rahmet (bir fayda) vermek dilese, onlar O’nun rahmetini durdurabilirler mi?' De ki: 'Allah bana yeter. Tevekkül edenler, O’na dayansınlar'."[14] "Allah, bunu sırf size müjde olsun ve kalbleriniz yatışsın diye yaptı. Yardım. Yalnız daima gālip ve hikmet sahibi Allah katındandır."[15][1]. Yûnus sûresi, 64’üncü âyet

[2]. Burûc sûresi, 20-22’nci âyet

[3]. Bakara sûresi, 238’inci âyet

[4]. Târık sûresi, 4’üncü âyet

[5]. Âl-i İmrân sûresi, 154’üncü âyet

[6]. Âl-i İmrân sûresi, 16-19 ncu âyet

[7]. Rûm sûresi, 17-19 ncu âyet

[8]. Hûd sûresi, 56’ncı âyet

[9]. İbrâhîm sûresi, 12’nci âyet

[10]. Tevbe sûresi, 51’inci âyet

[11]. Hûd sûresi, 6’ncı âyet

[12]. Ankebût sûresi, 60’ıncı âyet

[13]. Fâtır sûresi, 2’nci âyet

[14]. Zümer sûresi, 38’inci âyet

[15]. Âl-i İmrân sûresi, 126’ncı âyet

 

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş