CENÂZE NAMAZI (2) PDF 
Perşembe, 21 Haziran 2018 00:00

CENÂZE NAMAZI (2)

(...dünden devam)

Söz bu noktaya gelmişken sağlam rivayetlere göre cenazı namazının nasıl kılınacağını açıklayalım:

Cenâze namazıfarz-ı kifâyedir ve cemâat şart değildir. Namazı kı­lınmadan gömülen kimsenin namazı kabir üzerinde kılınır. Yıkanmamış da olsa kabri açıp ölüyü çıkarmak harâmdır.

Buhârî'nin kaydına göre, İbn Abbâs (r.a.), cenâze namazında Fâtiha okumuş ve “Bunun sünnet olduğunu” belirtmiştir. (Buhâri, Cenâiz, bâbu Kırâeti Fâtihati'l-Kitâbi). Tirmizî de bu kaydı sahîh görmüştür (Tirmizî, Cenâiz: 39). Şâfi‘î'ye göre Fâtiha okumak farzdır. Fedâle ibn Ebî Ümey­ye de: “Ebubekir ve Ömer’in cenâze namazını kıldıran, Fâtiha okudu” demiştir (Bu rivâyeti, Buhârî, Târîh’inde kaydetmiştir (Neylu’l-Evtâr: 4/60)).

Hâkim’in çıkarımına göre Abdullah ibn Abbâs, Ebvâ’da kıldırdığı cenâze namazında “Tekbîr almış, yüksek sesle Fâtiha okumuş, Peygamber’e salâvât okumuş, sonra ‘Allahım, senin kulun ve erkek-kadın kulunun oğlu olan bu insan, senden başka tanrı olmadığına; Muhammed’in de senin kulun ve elçin olduğuna tanıklık etmekteydi. Şimdi dünyâyı ve dünyâ halkını koyup gitmekte olan bu kul, senin rahmetine muhtaçtır; sen ona azâbetmeğe muhtaç değilsin. Allahım, eğer temiz, yüce bir rûh ise onun derecesini yükselt. Hatâlı ise onu bağışla. Allahım, onun sevâbından bizi yoksun bırakma. Onun ardından bizi şaşırtma!’ diye duâ ettikten sonra üç kez tekbîr alıp cemâate dönerek şöyle demiştir:

– Ey insanlar, namazda açıktan okudum ki bu(Fâtiha ve du‘âları okuma)nın sünnet olduğunu bilesiniz.” (Hâkim, el-Mustedrek, Cenâiz: 1/359; Neylu’l-Evtâr: 4/61)

Bu rivâyetlerin bir bölümü kuşkulu olsa da bütünü göz önünde tutulunca, cenâze namazında Fâtiha okumanın meşrû‘ olduğu anlaşılır. Zâten “Fâtiha'sız namaz olmaz" (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâ'î, İbn Mâce ve İbn Hanbel) hadîsi de bu görüşü güçlendirir.

Fakat Ebû Hüreyre’den ve Abdullah ibn Ömer’den, cenâze namazında Fâtiha olmadığına dair rivâyetler de vardır. Bundan dolayı cenâze namazında Fâtiha’yı okuma konusunda fakîhler iki gruba ayrılmışlardır. İmam Ebû Hanîfe, öğrencileri ve diğer Kûfeliler, İmam Mâlik, Zeyd ibn Alî ve Nâsır, Fâtiha okunmayacağı görüşünü benimsemişlerdir. Ancak Şevkânî, gelen rivâyetlerin, cenâze namazında Fâtiha’nın okunmasını gerekli görenlerin görüşünü haklı bulmaktadır (Neylu’l-Evtâr: 4/61).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş