NAMAZIN SÜNNETLERİ (5) PDF 
Salı, 27 Mart 2018 00:00

NAMAZIN SÜNNETLERİ (5)

(...dünden devam)

42) Salâvattan sonra Kur'ân ve sünnet dualarına benzer dua okumak. Okunan duanın, kamuya yaygın, insanlığın iyiliğine yönelik olup kişisel çıkar için olmaması gerekir.

Namazda:

"Rabbena lâ-tuziğ kulûbenâ ba'de iz-hedeytenâ ve heb lenâ min-ledunke rahmeh, inneke ente'l-vahhâb."(Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydırma; bize katından bir rahmet ver, şüphesiz sen çok lütufkârsın.) gibi âyet duaları,

"Allâhumme innî zalemtu nefsî zulmen kesîran ve innehû lâyağfiru'z­zunûbe illâ ente, fa'ğfir lî mağfireten min indike inneke ente'l-ğafûru'r-rahîm." (Allah'ım, ben nefsime çok zulmettim. Senden başka bağışlayacak kimse yoktur. Beni kendi katından bir mağfiret ile bağışla, bana acı. Çünkü sen bağışlayansın, acıyansın.) gibi hadîs duaları yapılır. İbn Mes'ûd şöyle dua ederdi:

"Allâhumme innî es'eluke mine'l-hayri kullihî mâ-alimtu min­hu vemâ lem-a'lem ve eûzu bike mine'ş-şerri kullihî mâ-alimtu min­hu ve mâ lem a'lem." (Allah'ım, Senden bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları isterim, bildiğim ve bilmediğim bütün şeylerden Sana sığınırım.)

43) Selâmda başı önce sağa, sonra sola çevirmek.

44) Her iki tarafa "Esselâmu aleykum ve rahmetullah" diye selâm vermek. Sadece "esselâm" demek, vâcibdir. Fakat Peygamberimiz, başını tam sağa ve sola çevirip "Esselâmu aleykum ve rahmetullah" der idi.

Unutarak önce sola selâm veren, sağa da selâm verir, sola tekrar selâm vermeğe lüzum yoktur.

45) İmam olanın, "aleykum" derken kendisine uyan bütün cema­ate, hafaza meleklerine ve sâlih cinlere hitabettiğini, bunlara selâm verdiğini düşünmesi,

46) Yalnız kılıyorsa meleklere selâm verdiğini içinden geçirmesi,

47) İkinci selâmda, birinci selâma göre sesi biraz daha alçaltmak,

48) Cemaatle namazda imama uyanın, imamla beraber selâm vermesi,

49) İmama uyanın, imamın namazdan çıkmasını yani ikinci selâmını beklemesi.

50) Selâmdan sonra “Allahumme ente's-selâmu ve minke's-selâmu tebârekte yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm” demek (Müslim, Mesâcid: 135-136; Ebû Dâvûd, Vitr: 25; Tirmizî, Salât: 108; Nesâî, Sehv: 81, 82; İbn Mâce, İkame: 32; Dârimî, Salat: 88).

***

Üç facebook takipçimizden üç takdir:

***  Çok seviyorum sizi Rabbim sevdiği kullarından eylesin Cennetiyle mükâfatlandırsın inşaallah

***  Allah sizi ve sizin gibi zatları başımızdan eksik etmesin uzun ve hayırlı ömür versin insallah

*** Rabbim dünyada cennet algısı içinde yaşatsın sizi güzel yüzlü temiz ruhlu Allah dostu güzellik....uğradığın zulüm ve haksızlıkların bedelini Allah katında lütuf ihsan ve sonsuz meveddet olarak bul...rahmet ve ask üzerinden hiç eksik olmasın....

 

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş