YUNUS EMRE’DEN DİNİN RUHUNU YANSITAN MESAJLAR (4) PDF 
Perşembe, 08 Mart 2018 00:00

YUNUS EMRE’DEN DİNİN RUHUNU YANSITAN MESAJLAR (4)

(...dünden devam)

Cenab-ı Hakk'a naz ü niyazı

Ya İlâhî ger suâl itsen bana

Bu durur anda cevâbum uş sana

Ben bana zulm eyledüm itdüm günâh

Neyledüm n'itdüm sana iy pâdişâh

....

Ben mi düzdüm beni sen düzdün beni

Bî 'ayib niçün yaratmadun yâ Ganî

Habs içinde ölmeyeyim diyü aç

Mismil ü murdar yidu'm bir iki kaç

Nesne mi eksüldi mülkinden senün

Yâ sözüm geçdi mi hükmünden senün

Kıl gibi köpri yaparsun geç diyü

Geçüben Kevser şarâbın iç diyü

Kıl gibi sıratdan Âdem mi geçer

Yâ üzilür yâ tayanur ya uçar

Yine fazlundur kulunı geçüren

Geçüben Kevser şarabın içüren

Terâzu kurdun günahum tartmağa

Kasd idersün beni oda atmağa

Sen basîrsün hôd bilürsün halümi

Pes ne hâcet tartasun a'mâlümi

Hâşe li'llah senden iy Rabbü'l-enâm

Sen temâşâ kīlasun ben hoş yanam

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş