YUNUS EMRE’DEN DİNİN RUHUNU YANSITAN MESAJLAR (3) PDF 
Çarşamba, 07 Mart 2018 00:00

YUNUS EMRE’DEN DİNİN RUHUNU YANSITAN MESAJLAR (3)

(...dünden devam)

Gel gör beni aşk neyledi

Gönlüm düşdi bir sevdaya gel gör beni ‘ışk neyledi

Başumı virdüm gavgāya gel gör beni ‘ışk neyledi

Ben yürürem yane yane ‘ışk boyadı beni kane

Ne 'âkilem ne dîvâne gel gör beni ‘ışk neyledi

Ben yürürem ilden ile dost soraram dilden dile

Gurbetde hâlum kim bile gel gör beni ‘ışk neyledi

Benzüm sarı gözlerüm yaş bağrum pare yüregüm baş

Hâlum bilen dertlü kardaş gel gör beni ‘ışk neyledi

Gurbet ilinde yürürem dostı düşümde görürem

Uyanup Mecnûn oluram gel gör beni ‘ışk neyledi

Gâh tozaram yirler gibi gâh eserem yeller gibi

Gâh çağlaram seller gibi gel gör beni ‘ışk neyledi

Akar sulayın çağlaram dertli cigerüm tağlaram

Şeyhüm anuban ağlaram gel gör beni ‘ışk neyledi

Yâ elüm al kaldur beni yâ vasluna irdür beni

Çok ağlatdun güldür beni gel gör beni ‘ışk neyledi

Ben Yûnus-ı bîçâreyem başdan ayağa yâreyem

Dost ilinde âvâreyem gel gör beni ‘ışk neyledi

(Ben çâresiz Yûnus’um, baştan ayağa bütün vücudum yaralıdır. Sevgilinin yurdunda başı boş, şaşkın vaziyetteyim. Gel gör bana aşk neler yaptı!)

 

İlim amel nedir?

İlim ilim bilmekdür ilim kendün bilmekdür

Sen kendüni bilmezsin ya niçe okumakdur

Okumakdan ma‘na ne kişi Hakk'ı bilmekdür

Çün okudun bilmezsin ha bir kuru emekdür

Dört kitabun ma‘nâsı bellidür bir elifde

Sen elif dersin hoca manâsı ne dimekdür

Yûnus Emre der hoca, gerekse var bin hacca

Hepisinden iyice bir gönüle girmekdür

‘Âşıkun gözi yaşı dün-gün dökilür durmaz

‘Âşık kan ağladuğı ma‘şûk sorunca-y-ımış

Dört kitâbun mânâsın okudum tahsil kıldum

‘Işka gelicek gördüm bir ulu hece-y-imiş

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş