HAYALET Mİ ÜÇ HARFLİ Mİ? (5) PDF 
Pazartesi, 22 Ocak 2018 00:00

HAYALET Mİ ÜÇ HARFLİ Mİ? (5)

(...dünden devam)

İmâm Gazâlî, sıkın­tı za­ma­nın­da şu du­ânın o­ku­na­ca­ğı­nı söy­lü­yor:

"Al­lâhum­me in­nî åbduke vebnu abdike vebnu e­me­tike nâsıyetî bi­ye­dike mâhın fiy­ye hukmuke ad­lun fiy­ye kadâuke es’elu­ke bikulli ismin hu­ve le­ke sem­mey­te bihî nef­se­ke ve en­zel­tehû fî kitâbike ev ål­lemtehû ehaden min halkıke ev is­te’serte bihî fî ìl­mi’l-ğaybi ìn­de­ke en tecå­le’l-Kur’âne rib’a kal­bî ve nûra sadrî ve ce­lâe ğam­mî ve zehâbe huznî ve hem­mî."

Ma‘nâsı: "Al­lahım! Ben se­nin ku­lu­num, ku­lu­nun ve câri­ye­nin oğ­lu­yum. Perçe­mim se­nin e­lin­de­dir. Hak­kım­daki hükmün yü­rümek­te­dir. Takdîrin âdil­dir. Ken­di­ni i­sim­len­dir­diğin yahut ki­ta­bın­da bil­dir­diğin ya da in­san­lar­dan herhan­gi bi­ri­ne öğ­ret­tiğin, yahut ğayb il­min­de sen­den baş­ka kim­se­nin bil­me­diği ne ka­dar a­dın var­sa on­la­rın hep­si yü­züsuyu hür­me­ti­ne sen­den di­le­rim: Kur’ân’ı gön­lümün enîsi, göğ­sümün nûru yap, Kur’ân yü­zü suyu hür­me­ti­ne ke­de­ri­mi kal­dır, tasa­mı gi­der." (İhyâ, 1/423 (Ahmed İbn Hanbel, İbn Hibbân, Hâkim rivâyet etmişlerdir.))Saffat suresi 147. Ayet

 

Peygamber (s.a.v.), sıkıntı zamanlarında şöyle duâ ederdi:

"Lâ ilâhe illallâhu’l-åπîmu’l-£alîm, lâ ilâhe illallâhu rabbu’l-årşi’l-åπîm, lâ ilâhe illallâhu rabbu’s-semâvâti ve’l-ar°i ve rabbu’l-årşi’l-kerîm."

Ma‘nâsı: "Büyük, halîm Allah’tan başka tanrı yoktur. Büyük Arş’ın sahibi Allah’tan başka tanrı yoktur. Göklerin, yerin ve Kerîm Arş’ın Rabbi Allah’tan başka tanrı yoktur." (Buhârî, De‘avât, 27 Tirmizî, De‘avât, 40)

***

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş