HAYALET Mİ ÜÇ HARFLİ Mİ? (4) PDF 
Pazar, 21 Ocak 2018 00:00

HAYALET Mİ ÜÇ HARFLİ Mİ? (4)

(...dünden devam)

"Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytânlarını düşman yaptık. (Bunlar,) Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları, uydurdukları şeylerle baş başa bırak." (En‘âm: 55/112)

En‘âm: 55/112’nci âyette, insan ve cin şeytânlarının, peygamberlere düşman oldukları, kötülerin birbirlerini yaldızlı sözlerle aldatıp gurura düşürdükleri belirtiliyor. Şeytân sözüyle kâfir cinler anlaşılır. Fakat bu âyette, insanları yaldızlı sözlerle kandırıp yoldan çıkaran insanlar da şeytân olarak nitelendirilmiştir. Bunların şeytânla ortak vasfı, fiskos, fısıltı, gizli sözlerle kandırmak, kötü düşünceler aşılamaktır. Böyle yapan insanlar da şeytânlık sıfatını kazanırlar. Nâs Sûresinde de kötü düşünceler fısıldayan cin ve insan şeytânlarından Allah'a sığınılması emredilmektedir. Atâ, Mücâhid ve Katâde, Abdullah ibn Abbâs'ın şöyle dediğini anlatırlar: "Cinnin de şeytânları vardır, insanların da şeytânları vardır. Cin şeytânı mü'mini aldatamazsa insan şeytânına gider, onu mü'mine saldırtır.

" Hz. Peygamber, Ebuzerr'e:

Cin ve insan şeytânlarından Allah'a sığındın mı? diye sormuş, Ebuzerr:

İnsandan da şeytân var mı? diye sorunca, Peygamber (sav):

Evet, onlar cin ve şeytânlardan daha şerlidirler, demiştir." (Müslim, Münâfikîn: 69; Dârimî, Rikak: 25; İbn Hanbel, Müsned: 1/385, 397, 401, 460)

Râzî, filozoflara atfen şöyle diyor: Ruhlar ya göksel veya yerseldir. Yersel ruhların temiz, hayırlı, güzel şeyleri emredenleri vardır ki bunlar meleklerdir. Kötü, günâh şeyleri emreden habis, şerli yersel ruhlar ise şeytânlardır. İyi ruhlar insanlara iyilikleri emrettikleri gibi birbirlerine de ibâdet ve tâati emrederler. Habis ruhlar da insanlara kötülükleri emrettikleri gibi birbirlerine de kötülükleri emrederler. İnsan ruhlarıyla bu ruhlar arasında ilişki oluşmadıkça bunlardan herhangi birine katılmak mümkün olmaz. İnsan ruhları kötü sıfatlardan temiz olursa iyi ruhlar cinsinden olur ve onlara katılır. Kötü sıfatlarla nitelenirse kötü ruhlar cinsinden olur ve onlara katılır. Temizlik ve kötülük sıfatları pek çoktur. Bu sıfatların her birinde bulunan insanlar vardır. İşte her insan, bulunduğu sıfata uyan bir yersel ruhla ilişkide olur. Eğer insan iyi ahlâk ve sıfatta ise ilişkide bulunduğu ruh, melektir. Meleğin ona aşıladığı düşünce ilhâmdır. Eğer insan kötü sıfatta ise ilişkide bulunduğu ruh şeytândır. Şeytânın ona aşıladığı düşünce vesvesedir. Allah'ın Elçisi (sav), şu hadîslerinde bu noktaya işâret buyurmuştur

"Her birinizin melekten ve cinden bir arkadaşı vardır.

Senin de cinden arkadaşın var mı yâ Resûlallah? dediler.

Benim de var, fakat Allah yardım edip beni ona galip getirdi de Müslüman oldu. Bana iyilikten başka bir şey emretmez, buyurdu." (Müslim, Nikâh: b. 19, h. 118, Talâk: 7, 8, Tıb: 50; Ebû Dâvûd, Nikâh: 45; Tirmizî, Tefsîr, Sûre: 2; İbn Mâce, Tahâret: 122, Nikâh: 20; Dârimî, Vudû’: 114)

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş