CAHİLLİĞİN KATMERLİSİ PDF 
Cuma, 12 Ocak 2018 00:00

CAHİLLİĞİN KATMERLİSİ

Allah Rasulü "Allahu Kebir " derken Ebu Cehil "Allahu Ekber" diyordu.. Şimdiki sünnîler de Ezanlarında, namazlarında Ebu Cehil gibi "Allahu Ekber" derler? Bu işte bir gariplik yok mu? ...

Cevap: Bu kadar saçma ve bu kadar cahilce bir söz söylenemez. Kim demiş Hz. Peygamber "Alahu kebir" diyormuş da Ebu Cehil "Allahu ekber" diyormuş? Kaç kez vurguladığımız gibi Araplar Allah'ı inkâr eden insanlar değillerdi. Onlar da Allah'ın varlığını, tekliğini kabul ediyorlar, ancak kendilerinin yüce Allah'ın huzuruna aracısız çıkamayacakları, ibadetlerini ancak aracı tanrılarla Allah'a sınacaklarını, ancak o aracılar vasıtasıyla Allah'ın kabulüne mazhar olacaklarını düşünüyorlardı. İşte Kur'ân, kâinatın yaratıcısının Allah olduğunu kabul ettikten sonra Allah'ın yanında o aracı tanrılara tapmanın mantıksızlığını çarpıcı ifadelerle vurgulamaktadır:

"61- Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim ya­rattı, güneşi ve ayı kim (sizin ya­rarınıza) bo­yun eğdirdi?" desen; "Allah", derler. O halde nasıl Allah'ın (birliğinden) döndürülüyorlar? 62- Allah kullarından dilediğine rızkı açar da, kısar da. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir. 63- Onlara: "Kim gökten suyu indirip de ölmüş olan yeri onunla diriltti?" diye sorsan; "Allah", derler. De ki: "Hamd (övgü), Allah'a lâyıktır." Doğrusu çokları düşünmezler." (Ankebut: 61-63)

"59- De ki: "Hamd olsun Allah'a, selâm O'nun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı yoksa ortak koştukları şeyler mi?"60- Yahut gökleri ve yeri kim yarattı? Size gökten su indirdi de onunla sizin bir ağacını dahi bitiremeyeceğiniz gönül açan bahçeler bitirdik. Allah ile be­raber başka bir tanrı mı var? Hayır, onlar (haktan) sapan bir kavimdir.61- Yahut şu dünyâyı durulacak yer yapan, arasından ırmaklar çıkaran, üs­tünde sağlam dağlar yaratan ve iki deniz arasına bir perde koyan kimdir? Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Hayır çokları bilmiyorlar.62- Yahut du‘â ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü (onun üzerinden) kaldırıyor ve sizi (eskilerin yerine) yeryüzü­nün sâhipleri yapıyor? Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne de az düşünüyorsunuz?63- Yahut karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren kim ve rah­metinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen kim? Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Hâşâ, Allah ortak koştukları şeylerden yüce­dir, münezzehtir (O, eksikliklerden uzaktır).64- Yahut yaratmağa kim başlıyor, sonra onu (kim) iâde ediyor (ölüp ortadan kalkan şeyleri yeniden yaratıyor)? Sizi gökten ve yer­den kim rızıklandırıyor? Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? De ki: "Eğer doğru iseniz delîli­nizi getirin."65- De ki: "Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı (gizlileri, Allah'ın gizlibilgisini) bil­mez. Ne zaman diri­leceklerini de bilmezler.66- Doğrusu onların âhiret hakkındaki bilgileri, ardarda gelip bir araya top­landı. Fakat onlar (hâlâ) ondan bir kuşku içindedirler. Daha doğrusu, onlar ondan yana kördür­ler (Gözlerinin önüne serilen bu kadar delîli görmüyorlar) (Neml: 59-66)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş