YEDİ GÖGÜN SAHİBİ DE... PDF 
Cuma, 20 Ekim 2017 00:00

YEDİ GÖGÜN SAHİBİ DE...

Sayın hocam önce hürmetlerimi sunarım, mü’minin suresi 86 ayette ki yedi göğün rabbi ve büyük arşın rabbi kimdir de”yi biraz açıklamak beni çok mutlu eder, acaba o zamanlarda yedi gök ile ilgili bir deyim mi vardı ki halk arasında konuşulan; yoksa yedi gök, Kur'ân’ın açıklaması mı, bize uzayla ilgili bilgi mi veriyor, saygılarımı sunar sağlıklar dilerim...

Cevap:3- O, yedi göğü, birbiri üzerinde tabaka, tabaka yarattı, Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözü­(nü) döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun? 4- Sonra gözü(nü) iki kez daha döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) umudu keserek hor ve bitkin bir halde sana döner. 5- Andolsun biz, en yakın göğü lambalarla donattık ve onları, şeytânlar için taşlamalar yaptık. Ve o(şeytâ)nlara da çılgın ateş azâbını hazırladık.” (Mülk: 3-5)

Mülk: Üçüncü âyette göklerin tıbâk olarak yaratıldığı bildirilmektedir. Tıbâk mastar olabileceği gibi tabaka'nın çoğulu da olabilir. Birinci takdirde tıbak tıpatıp birbirine uygun, birbirinin üstünde yahut tabakalı, kat kat; ikinci takdirde birçok kattan oluşan bir yapı olarak yarattı, demektir (Zemahşerî, Keşşâf: 5/134.). Tefâvüt ise uygunsuzluk anlamınadır. Göklerde bir uyumsuzluk, aykırılık, eksik, kusur yoktur.

Burada Allah'ın, yedi göğü tabaka tabaka, kat kat birbiri üstünde yarattığı bildirilmektedir. Talâk Sûresi’nin 13’nci âyetinde de yedi göğü ve yerden de bunların benzerini yarattığı buyurulmuştu. Kanâatimize göre yedi sayısından amaç, halkın o zamanki inançlarına işarettir. O zamanın insanları, yedi gök bulunduğuna inandıkları için bu âyetlerde: "İşte o yedi göğü yaratanın Allah olduğu, onları O'ndan başkasının yaratmadığı, kâinâtı böyle mükemmel yaratan Allah'a tapmak gerektiği" buyurulmaktadır. Bu âyetlerden, kainâtta yedi gökten başka gök olmadığı anlamı çıkmaz. Çünkü âyetlerin amacı göklerin sayısını belirtmek değil, yedi olduğuna inanılan o gökleri Allah'ın yaratmış olduğunu vurgulayarak insanların dikkatini Allah'ın kudret ve hikmetine çekmek ve böylece onları yalnız Allah'a kulluğa yöneltmektir.

Bazı müfessirlere göre de "yedi gök" ile Güneş sisteminde Dünyâ ile en çok ilgili olan yedi gezegen kastedilmiştir. Gerçi gezegenlerin sayısı 9’dur ama eskiden yedi gezegen bilinirdi. İşte âyette o zamanki insanların bildiği, aralarında konuştukları yedi gezegene işâret edilmiştir.

Yâhut göklerin sayısı yedidir. Bizim sonsuz kabul ettiğimiz, yıldızlarla dolu olan uzay, en yakın gök olan birinci göktür. Bunun ötesinde altı gök daha vardır. Gerçeği Allah bilir.

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş