VAHYİN MAHİYETİ VE BAĞLAYICILIĞI SORUNU (3) PDF 
Çarşamba, 04 Ekim 2017 00:00

VAHYİN MAHİYETİ VE BAĞLAYICILIĞI SORUNU (3)

(...dünden devam)

2- Vahiy taşıyan melek(Cebrâîl)'in, esas şekliyle görünüp, ilâhî emirleri duyurması. Necm Sûresi’nin 6-14’ncü âyetlerinde açıklandığı üzere Allah'ın Resulü, Cebrâîl'i iki kez bu şekilde görmüştür.

3- Meleğin, hiç görünmeden Allah'ın sözlerini, peygamberin kalbine düşürmesi. Bu türlü vahy, vahiylerin en zorudur. Hz. Peygamber (s.a.v.), bu esnada, önce zil sesine benzer bir ses duyardı. Beşerî duyularından geçer, hareketsiz kalırdı. Bu ses kesilince açılır, kafasına yerleşen ilâhî sözlerin mânâsını da anlamaya başlardı. Bu, peygamberin beşerî sıfatla­rının, meleklik sıfatlarına değişmesi ve kendisinin meleksel bir niteliğe bürünüp meleğin sesini duyması idi.

4- Bazen de melek, insan şekline bürünerek gelirdi ki bu türlü vahy, Hz. Peygambere gelen vahiylerin en kolayı idi. Çünkü burada melek, insan düzeyine inmekte ve ona insan biçiminde görünmektedir. Bu şekilde vahiy getirirken melek, peygamberin seveceği bir insan biçimine, çoğu kez de Dihye şekline girerdi.

5- Peygamber’in kalbine üfleme tarzındaki vahiy ki, bunun sırf bir ilham olmayıp vahy olduğuna dair, zorunlu kesin bir bilgi doğardı. "Rû­hu'l-Kuds, kalbime, hiçbir nefis, rızkını tüketmeden ölmez, diye üfledi...” (Müsnedu’l-Firdevs’in hemze ve nûn harflerinde rivâyet edilmiştir. Ebû Nu‘aym ve Taberânî bu hadîsi Ebû Umâme’den, Bezzâr Huzeyfe’den İbn Ebî’d-Dünyâ ve Hâkim de İbn Mes‘ûd’dan rivâyet etmişlerdir. (Keşful-hafâ, 1/231). Hadîsi Şâfi‘î de rivâyet etmiştir: er-Risâle, s. 93. Biraz önce Bezzâr’ın lafzını zikrettik.) meâlindeki hadîs, bu türlü vahyi anlatmaktadır.

6- Peygamber’in, uyanık iken, doğrudan doğruya Allah'ın konuş­masını duyması ki Kur’ân'ın ve Tevrât'ın ifadesine göre Hz. Mûsâ, Sînâ Dağında birkaç kez Allah'ın konuşmasını duymuştur. Ondan başkasına böyle vahy geldiğine dair sağlam bir kanıt yoktur. "Onu, senin kalbine Güvenilir Rûh indirdi.” (Şu‘arâ: 47/193-194) meâlindeki âyetlerin bildirdiği üzere Kur’ân-ı Kerîm’in bütün âyetleri, Cebrâîl tarafından Hz. Peygamber'e vahyedil­miştir.

7- Peygamber uykuda iken meleğin ona vahy getirmesi. Bazı müfessirler, Kevser Sûresi’nin bu şekilde vahyedildiğini söylemişlerdir (Süyûtî, İtkan: 1 /47).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş