TERÖRİZMİN CEZASI (5) PDF 
Perşembe, 10 Ağustos 2017 00:00

TERÖRİZMİN CEZASI (5)

(...dünden devam)

Bunu değil âlemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamber, gön­lünde en ufak bir şefkat ve merhamet duygusu olan bir insan dahi yapmaz. Ayrıca âyette göz oyma cezası yoktur. Peygamber, âyette olmayan bir cezayı nasıl uygular?

Bu rivayetin ne yolla geldiğini araştırdım, bütün varyantlarının Enes'e dayandırılmış olduğunu gördüm. Ebûhüreyre'ye dayanan rivayet de var ama bunlar garip ve zayıftır.

Şimdi bu kadar önemli bir olayı, o zaman sadece 15 yaşlarında olan Enes ile, henüz Medine'de bulunmayan, Müslüman dahi olmamış Ebû­hüreyre mi bildi? Başka bilen yok mudur? Çünkü Ebûhüreyre'nin İslâm'ı, Hayber’den sonra olmuştur. Oysa bu âyetin içinde bulunduğu Mâide Sûresi, Yahûdîlerin, henüz Medine'de büyük bir güç oldukları sırada, 4. h. y. civarında inmiştir. Ebûhüreyrenin Müslümanlığı ise 7. Hicrî yıldadır.

Olayın Enes’ten anlatımı da çok farklıdır. Kimi rivayete göre bu kişiler Ureynelidir (Buhârî, Zekât, 68; Nesâî, Tahâret, Zikru İhtilâfi'n-nâkılîn; Tirmizî, Tahâret, b. 5, h. 72).

Kimi rivayete göre bunlar Ukl'den sekiz kişidir (Müslim, Kasâme: b. 2 h. 10)

Kimi rivayete göre bunlar Ucl'den sekiz kişidir (Buhârî, Diyât: 22). Kimine göre bunlar Ukl ve Ureyne'dendir (Buh. Mağâzî: 36; Müslim, Kasâme: b. 2, h. 12).  

Kimine göre bunlar Ukl veya Ureyne'dendir (Buhârî, Muhâribîn: 3; Müslim, Kasâme: b. 2, h. 11)                          

Kimine göre de bunlar Becîle'den dört kişidir (İbn Kesîr, Tefsîr: 2/49). Rivayeti yazan Nesâ'î, bunun mürsel olduğunu, aslında bunu Saîd bn el-Müseyyib'in naklettiğini söylüyor (Sünen: 1/131).

Buolayın,şiddetyanlısı,işkenceileinsanlarısindirmeğeçalışan zâlim yöneticiler tarafından uydurulduğunda kuşku yoktur. Nitekim rivayetin kendisine nisbet edildiği Enes'in, bunu Emevî hükümdarı Abdu'l-Melik'e anlattığı ve sonra da bunu anlattığına son derece pişman olduğu ifade edilir. İbn Kesîr'in ifadesine göre tarihte benzeri az görülen zâlimlerden, Emevî vâlîsi Haccâc, minbere çıkıp halka bu olayı anlatarak göz dağı verir ve "Resûlullâh da bunları yapmıştır" diyerek kendi işken­celerine bu rivayeti delil getirirdi (İbn Kesîr: 2/49).

(devamı yarın..)

 

 

   Copyright @ Süleyman Ateş