HZ. AYŞE’NİN EVLENME YAŞI (4)
Cuma, 21 Ekim 2016 00:00

HZ. AYŞE’NİN EVLENME YAŞI (4)

(...dünden devam)

8. Hz. Ayşe’nin hicrî 55, 56, 57, 58 veya 59 gibi farklı tarih ve rakamdan bahsedilmektedir (İbn Abdilberr, İstîâb, 2/108; Tehzîbü’l-Kemâl, 16/560.) yaşıyla alakalı olarak da altmış beş, altmış altı, altmış yedi veya yetmiş dört (Bkz.: İbn Sa’d, Tabakât, 8/75; Nedvî, Sîretü’s-Seyyideti Âişe, 202.). Özellikle 58. yılında ve 74 yaşında iken vefat ettiğini ifade eden rivayeti esas alırsak, onun, Efendimiz’in irtihalinden sonra kırk sekiz yıl daha yaşadığını anlarız. Bu kırk sekiz yıla 13+10+3=17 yılı da katarsak (48+10+13+3=74) görmekteyiz ki bu hesaba göre o, risâletten üç yıl önce dünyaya gelmiş demektir.

Bu durumda bize, nişanlandığında 6 veya 7, evlendiğinde ise 9 yaşlarında olduğu şeklindeki rivayetleri, ‘O görünümde birisi idim.’ manasına hamledip te’lif etmek düşecektir (Hatta konuyla ilgili değerlendirmelere tepkiyle yaklaşan bazıları, "altı veya yedi yaşlarında idim" ifadesini ravinin bir hatası olarak görüp bu cümlenin, "risâlet geldiğinde altı veya yedi yaşlarında idim" şeklinde olması gerektiğini söylemektedirler.).

Hz. Ayşe Annemiz’in, fizikî durumu itibariyle zayıf bir bünyeye sahip olduğu bilgisi de bu yorumu güçlendirmektedir. Zira o, fizikî şartlardan çabuk etkilenen ve yaşıtlarına göre kendini daha küçük gösteren bir beden taşıyordu; Medine’ye hicret sırasında hastalanması (Bkz. Buhârî, Menâkıbü’l-ensar 43, 44; Müslim, Nikâh 69; İbn Mâce, Nikâh 13), annesi tarafından özel ilgi gösterilerek iyileştirilmeye çalışılması,38 Benî Mustalık Gazvesi dönüşünde, içinde sanılarak hevdecinin deve üzerine yerleştirilmesi ve bu sırada onun hevdeç içinde olup olmadığının bile anlaşılamamış olması39 gibi hadiseler de bu durumu desteklemektedir.

Bu konuda bir başka yazar da şu özeti yapmaktadır:

Hz. Ayşe validemizin, Efendimiz’le 6–7 yaşlarında nişanlandığı ve 9–10 yaşlarında ise evlendiği rivayet edilir. Şunu bilmek gerektir ki Hz. Ayşe validemiz Efendimiz ile nişanlanmadan önce, Allah Resulü’nü Taif dönüşü himayesine alan Mekke’nin sayılı tüccarlarından biri olan Mut’im bn Adiy’nin oğlu Cübeyr bn Mut’im ile nişanlıydı. Eğer Hz. Ayşe’nin 9 yaşında Efendimiz ile evlendiğini kabul edersek, 6-7 yaşında Efendimiz ile nişanlanmış olduğunu ve bu olaydan birkaç sene önce de Cübeyr ile nişanı bozduğunu söylemiş oluruz. Böyle bir iddia ise Hz. Ayşe’nin Cübeyr ile nişanlandığında 5–6 yaşlarında olduğunu kabul etmek anlamına gelir ki, bununda açıklanacak hiçbir tarafı olmaz. Ama biz biliyoruz ki, İslam’ı davetin yankıları Mekke’de yayılmaya başladığında Mut’im: “Ben Muhammed’e inanan bir adamın kızını evime gelin olarak almam” diyerek nişanı geri atmış ve bu olaydan birkaç sene sonra da Efendimiz, Hz. Ayşe ile nişanlanmıştır.

(devamı yarın..)