TEVRÂT VE İNCÎL MUHARREF MİDİR?*

Saygıdeğer hocam, bizlere çok kıymetli bilgiler verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim öğrenmek istediğim bazı konular var, aydın­latırsanız çok sevinirim. Kur’ân’dan önceki kutsal kitaplardan Tevrat, Zebur ve İncil’in akıbeti nasıl olmuştur? Bu kutsal kitaplar insanlar tarafından tahrif edilmiş midir? Kur’ân’dan önceki kutsal kitaplar ve dinler hakkında bilgi verir misiniz? Saygılar sunar çalışmalarınızda ba­şarılar dilerim...

Cevap: Kur’ân, kendinden önceki Kutsal Kitapları doğrulamakta ve kendisinin anlattıklarının, Tevrat ve İncil’de de mevcudolduğunu belirtmektedir. İnanmayanlara Tevrat’ı getirip bakmalarını, bu anlatılan­ların o Kitapta da bulunduğunu bildirmektedir. Ayrıca Tevrat bağlılarının Tevrat’ın, İncil sahiplerinin de İncil’in hükümlerini uygulamalarını; ki­tap­larının hükümlerini uygulayanların mutluluk, bolluk ve bereket içinde yaşatılacaklarını; kitaplarının hükümleri uyarınca giden Kitap ehlinin de cennete gideceğini bildirmektedir. Kur’ân bu kadar açık biçimde o kitapları doğrularken ve bağlılarına, kitaplarının hükümlerini uygula­malarını vurgularken o kitapların tahrif edildiğini söylemek Kur’ân’ın söylediğini kabul etmemek olur. Nitekim İbn Haldun da Tevrat ve İncil’in tahrif edildiğini söylemenin küfür olacağını ifade etmiştir. Kur’ân o kitapları değil, yorumlarıyla o kitapların özünü çarpıtmış, dine, tevhide aykırı inançları sokmuş olanların davranışını kınamaktadır. Kur’ân’ın temel misyonu, önce muhatabı olan ve bir kitapları bulunmayan Araplara İlahi mesajı iletmek, sonra önceki Kutsal kitapların çarpıtılmış yorum­larını, onların ruhuna aykırı inançları düzeltmektir. Ama dinlerinin ruhuna bağlı iyi niyetli Kitap ehlinin cennete gideceğini her vesile ile vurgulamaktadır.

 

*yazı arşivden alınmıştır